MENU

Minister Sprawiedliwości obniża stawki radcowskie i adwokackie

Minister sprawiedliwości poddał do konsultacji projekty czterech rozporządzeń (dwóch dla adwokatów, dwóch dla radców prawnych) przewidujące obniżenie stawek adwokackich i radcowskich zarówno dla pełnomocników z wyboru, jak i z urzędu. Są to: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

Proces cywilny wymaga mądrych zmian

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 22 czerwca 2016 na łamach „Rzeczy o prawie” ukazał się artykuł „ Proces cywilny wymaga mądrych zmian” autorstwa jednego ze współpracowników Kancelarii Z&P – mecenasa Marcina Milewskiego. W swych rozważaniach koncentruje się on na długiej liście spraw, które należałoby rozważyć w dyskusji nad reformą procesu cywilnego....

Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki dla podatników prowadzących elektroniczne księgi rachunkowe

Nowy obowiązek jaki nakłada na podatników ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649) zacznie obowiązywać już z początkiem lipca 2016 roku. Od tego momentu podatnicy na wezwanie organów kontroli podatkowej i skarbowej będą zobowiązani do przedstawienia danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego...

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.; dalej k.p) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania ...

Koszty leczenia prywatnego jako element szkody

Wobec licznych w praktyce sporów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z ubezpieczycielami warto odnotować, że Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów dnia 19 maja 2016 r., III CZP 63/15 podjął uchwałę, zgodnie z którą świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i...

Odsetki należne od upadłego

W prowadzonej działalności gospodarczej większość przedsiębiorców prędzej czy później trafia na kłopot z terminowym uzyskiwaniem płatności od kontrahentów. Problem jest relatywnie niewielki, jeśli dłużnik z opóźnieniem, ale płaci. Gorzej gdy trzeba go pozwać i po uzyskaniu korzystnego wyroku prowadzić egzekucję. Nawet jednak i ten scenariusz może zakończyć się...

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych

Obecnie trwają pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa zakłada szereg zmian związanych z implementacją dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy  2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania...

Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego

21 maja 2016 r. w godzinach 9:30 – 14:00, na terenie Uczelni Łazarskiego (Warszawa, ul. Świeradowska 43, 10 minut pieszo od stacji Metra Wilanowska) w ramach obchodów 100-lecia włączenia Mokotowa do Warszawy odbędzie się 5. edycja akcji „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego„. Celem przedsięwzięcia jest bezpłatna pomoc prawna osobom, których sytuacja finansowa na to...

Doręczenia dla pełnomocników w postępowaniu podatkowym

Poprzez doręczenie w postępowaniu podatkowym należy rozumieć przekazywanie wszelkiego rodzaju wezwań, zawiadomień, protokołów, decyzji czy postanowień przez organy podatkowe stronom, pełnomocnikom i innym uczestnikom toczącego się postępowania. Do końca 2015 roku doręczenie odbywało się najczęściej za pośrednictwem operatora pocztowego, chociaż możliwe było także...

Transkrypcja protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest dokumentem urzędowym

Uchwałą z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt III CZP 102/15, Sąd rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy, które pojawiło się w trakcie rozpoznawania sprawy. SN przedstawiono pięć pytań, z czego odpowiedział na trzy stawiając odpowiednie tezy. Sąd wskazał, że transkrypcja protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl