MENU

Od dziś zmiany w Kodeksie Pracy – potwierdzenie warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy!

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 910), która w razie zawarcia umowy o pracę w formie niepisemnej wprowadza wymóg potwierdzenia pracownikowi na piśmie warunków umowy przed dopuszczeniem go do pracy. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym pracodawca ...

Zmiany formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dnia 26 sierpnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym(Dz.U. z 2016 r. poz. 1213). W rozporządzeniu tym nadano nowe brzmienie załącznikom nr 1, 2 i 5 do rozporządzenia Ministra...

Podatek od sprzedaży detalicznej

Z dniem 1 września 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1155). Ustawa ta wprowadza nowy podatek do polskiego systemu podatkowego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej. A przez sprzedaż detaliczną na gruncie tego podatku rozumie się ...

Zmiany w zwolnieniach od podatku VAT

13 sierpnia 2016 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1140)  zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Zmiana wiąże się z dostosowaniem polskiego rozporządzenia w ...

Przedawnienie roszczeń dekretowych

Dnia 13 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę dotyczącą problematyki przedawnienia roszczeń dekretowych (uchwała SN w składzie 7 sędziów z dnia 13 lipca 2016 r., III CZP 14/16), uznając, że postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, toczące się po stwierdzeniu nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej...

Podatek od towarów i usług a koszty postępowania egzekucyjnego

W dniu 7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 34/16, iż  komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. ...

Informatyzacja Temidy: Lepiej uczyć się na EPU

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 4 lipca 2016 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. „Informatyzacja Temidy: Lepiej uczyć się na EPU” autorstwa jednego ze współpracowników Kancelarii Z&P – mecenasa Marcina Milewskiego. W swych rozważaniach koncentruje się on na zbliżających się zmianach w procedurze cywilnej nowelizacji,  które na mocy ustawy...

Czy na Ciebie też czekają zapomniane pieniądze?

Ustawą  z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono systemowe rozwiązania dotyczące „rachunków uśpionych”. W przepisach określono wpływ śmierci posiadacza rachunku na zawartą umowę , przewidziano ułatwienie dostępu do informacji o rachunkach spadkobiercom posiadacza. Przewidziano utworzenie  Centralnej...

Komornik nie jest podatnikiem podatku VAT

Zgodnie z wydaną w dniu 9 czerwca 2015 r. interpretacją ogólną Ministra Finansów numer PT1.050.1.2015.LJU.19 wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem, a do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 200...

Koniec terminu udzielonego poręczenia w toku procesu

Poręczenie jest często wykorzystywaną formą zabezpieczenia wierzytelności. Polega ono na zawarciu umowy, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 czerwca 2016 r., ...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl