MENU

Weszły w życie nowe zasady informowania o cenach!

W dniu 25 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz.915). Ustawa ta nakłada bardzo wysokie kary w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Kara administracyjna za tego typu uchybienie ma sięgać 20 tys. zł, a za trzykrotne naruszenie ...

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości bez podatku PIT

Spadkobiercy, którzy w ramach spadku nabyli nieruchomość, często zastanawiają się po jakim czasie mogą ją sprzedać bez obowiązku płacenia podatku PIT z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dla przykładu przyjrzyjmy się sytuacji, gdzie jest dwoje spadkobierców i jednym z elementów masy spadkowej jest nieruchomość. Jeżeli dwoje spadkobierców, dysponując stwierdzeniem nabycia...

Skutki niepodania w pozwie adresu zamieszkania pozwanego

W praktyce procesu cywilnego pojawiały się wątpliwości, czy niepodanie w pozwie adresu zamieszkania pozwanego jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu. A więc czy przewodniczący powinien wezwać powoda do uzupełnienia tego braku poprzez wskazanie adresu pozwanego, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu pozwu czy też...

Szkolenie: Podatki a samochody w działalności gospodarczej

Czas szkolenia: 2 godziny Termin szkolenia: 28 sierpnia 2014 roku, g. 11:30 – 13.30 Liczba uczestników: 10 Termin na dokonywanie zgłoszeń na szkolenie: 25.08.2014 Szkolenie będzie przedstawiać w syntetycznej formie podstawowe aspekty wykorzystania samochodu osobowego w działalności gospodarczej. Na szkoleniu omawiane będą przede wszystkim zasady odliczania naliczonego podatku VAT...

Wycięcie drzewa utrudniającego korzystanie z wiaty garażowej

  Interesujące dla wielu z nas orzeczenie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 10 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: II SA/Wr 71/14). Przyznał w nim właścicielce nieruchomości prawo usunięcia drzewa utrudniającego i ograniczającego jej swobodny dostęp do wiaty garażowej. Właścicielka wystąpiła do Burmistrza o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa utrudniającego...

Prowadzenie egzekucji po połączeniu banków

Zasadą jest, że jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, co wynika z art.788 § 1 k.p.c. Na tle tego ...

Zakres kompetencji referendarza sądowego

Wobec tego, że w Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania wymiaru sprawiedliwości powołane są sądy, a władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały, co jakiś czas pojawiają się wątpliwości co do zakresu kompetencji różnych organów i funkcjonariuszy publicznych realizujących zadania w pewien sposób związane z wymiarem sprawiedliwości. Wątpliwości te z jednej strony mogą...

Zaskarżanie przejęcia przez wierzyciela ruchomości dłużnika

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 26 czerwca 2014 r, sygn. akt: III CZP 29/14 rozstrzygnął, że w przypadku, gdy sąd oddali skargę na czynność komornika, polegającą na przejęciu ruchomości dłużnika przez wierzyciela na własność za ceną nie niższą od ceny wywołania, na postanowienie sądu o oddaleniu skargi na czynność komornika przysługuje zażalenie.

Nocleg kierowcy w podróży służbowej

czyli odpowiedź na pytanie czy nocleg w kabinie samochodu ciężarowego będzie uważany za bezpłatny nocleg zapewniony przez pracodawcę, a w konsekwencji, czy pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów takich noclegów. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w odpowiedzi na zagadnienie prawne w sprawie o wynagrodzenie za godziny...

Służebność przesyłu po raz kolejny na wokandzie Sądu Najwyższego

W dniu 6 czerwca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, III CZP 107/13, w której przyjął, że jeżeli przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 k.c. (a więc urządzeń przesyłowych, służących np. do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej) wykonuje uprawnienia wynikające z decyzji wydanej na rzecz jego...
© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl