Blog Z&P - Strona 33 z 34 - Zawiślak & Partners in Law
MENU

Zbycie udziałów w spółce innemu wspólnikowi

Zbycie udziałów w spółce innemu wspólnikowi Pan Sergiusz zamierza zbyć przysługujące jemu udziały w Spólce z ograniczoną odpowiedzialnością. na rzecz swojego syna, który jest również wspólnikiem spółki. Najkorzystniejszym sposobem ich zbycia, szczególnie z podatkowego punktu widzenia, będzie darowizna. W przypadku darowizny nie powstanie żaden dochód. Jednocześnie nabycie...

Czy prezent należy opodatkować?

Prezent nie powinien mieć żadnych skutków podatkowych dla osoby która go otrzymuje jeżeli jego wartość będzie niewielka. Zgodnie z przepisami ustawy o spadkach i darowiznach, prezent otrzymany przez taką osobę stanowił będzie dla niej darowiznę. Darowizny otrzymane od osób niespokrewnionych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania, jeśli ich wartość nie przekroczy 4.902 zł....

Kto może być pełnomocnikiem w kontroli podatkowej?

Zgodnie z art. 136 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem strony przed organami podatkowymi może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W postępowaniu przed organami podatkowymi pełnomocnik nie musi być fachowym doradcą, legitymującym się określonymi kwalifikacjami. Żadne przepisy nie nakładają obowiązku by pełnomocnikiem była osoba z wykształceniem...

Opodatkowanie umowy o dzieło

Osoba fizyczna, która nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terenie Polski na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy – bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia – oraz od innych dochodów osiąganych na terenie Polski. Zgodnie z art. 29 ustawy o podatku dochodowym od ...

Czy istnieje możliwość zastrzeżenia własności rzeczy ruchomej (np. poszczególnych materiałów budowlanych) do czasu uiszczenia zapłaty przez Zamawiającego?

Wykonawca dokonuje zamówienia zakupu materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji. Podczas procesu budowy poszczególne materiały budowlane zostają połączone z rzeczą główną, tj. nieruchomością gruntową, na której budowany jest obiekt zgodnie z umową. Zasadnym jest wskazać, iż poszczególne materiały z chwilą, ich połączenia z rzeczą główną stają się jej...

Zabezpieczenia umowne – przegląd

Hipoteka Uprzednie ustanowienie hipoteki na rzecz banku przez konsumenta na nieruchomości (działce), na której będzie prowadzona inwestycja, czy też innej nieruchomości, np. nieruchomości lokalowej stanowiącej jego własność, powoduje, iż późniejsze ustanowienie hipoteki na rzecz Wykonawcy na obciążonej już nieruchomości w rzeczywistości minimalizuje możliwość późniejszego...

Czy należy ewidencjonować przebieg pojazdu używanego przez pracownika w delegacji za granicą?

W przypadku wynajmowania przez pracownika pojazdu w trakcie odbywanej przez niego delegacji czy podróż służbowej za granicą, również istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, iż w przypadku wydatków z tytułu wynajmu samochodu osobowego (czynsz), zasadne jest przyjęcie, iż do kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt...

Wartość udziałów a wkłady wniesione do spółki w przypadku likwidacji spółki jawnej.

Wkład to wartość majątku lub sumy pieniężnej wniesionej do spółki przez danego wspólnika, natomiast udział jest to ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce. W kodeksie spółek handlowych występuje również pojęcie udziału kapitałowego – jest to wartość bilansowa udziału danego wspólnika ustalona na podstawie rozliczonego zamknięcia rocznego, uwzględniającą...

Czy pracownik kierujący samochodem albo korzystający z samochodu służbowego powinien przejść badania okresowe?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy pracownik w zakresie swoich obowiązków wskazane ma kierowanie samochodem lub też korzystanie z samochodu służbowego powinien on w ramach wstępnych lub okresowych badań pracowniczych przejść również tzw. testy psychotechniczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie...

Czy można nakłonić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

Należy wskazać, iż nie ma generalnie możliwości zmuszenia przez pracodawcę pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Urlop pracownika jest jego niezbywalnym prawem. Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca przy uwzględnieniu wniosków pracowników (art. 163 § 1 k.p.). Wyjątek stanowi części urlopu określanego jako urlop na...
© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl