MENU

Legalizacja prokury łącznej niewłaściwej

W związku z nowelizacją Kodeksu Cywilnego, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, mocą ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) nastąpiła ostateczna legalizacja tzw. „prokury łącznej niewłaściwej”, to znaczy prokury łącznej mieszanej, obejmującej umocowanie do dokonywania...

Sporządzenie umowy o pracę w obcym języku

Jeżeli osoba świadcząca pracę mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawierania umowy oraz umowa ma być wykonywana lub wykonana na terytorium RP, to wszelkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy (w tym również umowa o pracę) co do zasady powinny być sporządzone w języku polskim. Stosownie bowiem do treści art. 7 ust. 1 ustawy z ...

Przesłuchanie kontrolowanego lub świadka na odległość

Z dniem 1 marca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 ze zm.), która niesie ze sobą daleko idące zmiany w działalności organów podatkowych i celnych. Wedle art. 76 tej ustawy przesłuchanie kontrolowanego lub świadka może nastąpić przy użyciu ...

Becikowe

Stosownie do art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w ...

Zmiany w składkach ZUS dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 roku wzrosły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców. Podwyżka jest efektem wzrostu prognozwanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, które na rok 2017 przewidziane jest w wysokości 4.263 zł, podczas gdy w 2016 roku było ono na poziomie 4.055 zł. Skoro jako podstawę wymiaru składek przyjmuje się 60% przeciętnego...

Zmiany w zakresie tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Od 1 stycznia 2017 roku w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.) wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowo tworzą przedsiębiorcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w ...

Przestój w pracy spowodowany warunkami atmosferycznymi

Wykonywanie wielu prac uzależnione jest od czynników atmosferycznych. W sytuacji gdy one uniemożliwiają wykonywania pracy przez pracownika może zrodzić się pytanie, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie w sytuacji, kiedy nastąpił przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi? Zgodnie z art. 81 § 4 Kodeksu pracy wynagrodzenie za czas...

Ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ograniczona została możliwość kwartalnego rozliczania VAT. W ustawie o VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t. j.: Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zm.) na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów ...

Zmiany w kontroli przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady kontroli działalności gospodarczej. Zgodnie z obecnym brzmieniem Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 poz. 1829 j.t. z zm.) kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje...

Zmiany w terminach obowiązujących w Kodeksie pracy

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku na mocy nowelizacji Kodeksu pracy, do której doszło na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016, poz. 2255), odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w terminie ...
© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl