MENU

Innowacyjne Konto Klienta – zaawansowane rozwiązanie IT na miarę naszych czasów!

Nie od dziś wiadomo, że inwestycja w rozwiązania technologiczne ułatwiające pracę jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, a słowo innowacja na stałe zagościło w naszym podręcznym słowniku. Choć wydawałoby się, że lata technologicznego boomu już minęły, wiele firm stale rozwija zakres świadczonych usług oraz wspomagających je narzędzi...

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

W związku z planowanym wejściem w życie dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej potocznie RODO w Ministerstwie Cyfryzacji...

Faktura dla podatnika tylko na podstawie paragonu z numerem NIP

Z projektu ustawy z dnia 18 września 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo o miarach przygotowanego przez Ministerstwo Finansów  (projekt opublikowany w BIP Rządowego Centrum Legislacji, nr z wykazu UA35) wynika, iż w wypadku sprzedaży na rzecz podatnika zarejestrowanej przy pomocy kasy fiskalnej, faktura będzie mogła ...

Nowe przepisy dotyczące okresowego przeglądu pojazdów – nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym

W dniu 13 listopada 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostanie zniesiony

Zgodnie z przyjętym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974) składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, nie jak obecnie jedynie do 30 krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego...

Zmiany w kredytach hipotecznych i doradztwie kredytowym

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819) określa   zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, prawa i obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz prawa i obowiązki...

Dłuższy mały ZUS dla początkujących przedsiębiorców?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wydłużyć okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców do 3 lat. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Ministerstwo trzeci rok działalności jest kluczowy dla funkcjonowania firmy. W związku z powyższym propozycja Ministerstwa rozszerza okres preferencyjny z 2 lat do 3. Podstawa...

Nowa ulga podatkowa – jednorazowy odpis w wysokości 100 tys. zł

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 28.07.2017 r. poz. 1448) od 12 sierpnia br. wprowadza możliwość jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych w kosztach uzyskania przychodów do wysokości 100.000 zł od wartości początkowej nabytych, fabrycznie ...

Szersza ochrona roszczeń pracowniczych

W dniu 1 sierpnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowela ma na celu przede wszystkim przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku niewypłacalności pracodawcy z dnia na dzień...

Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody

Na uwagę zasługuje uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2017 r., III CZP 30/17,  w której przyjęto, iż prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby...
© 2005-2018 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl