MENU

Środki obrony małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Sąd Najwyższy z w uchwale z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt III CZP 41/16 uznał, że jeżeli komornik zajął na podstawie art. 845 § 2 k.p.c. ruchomości będące we współwładaniu dłużnika i jego małżonka pozostających we wspólności ustawowej, małżonkowi nieobjętemu tytułem wykonawczym przysługuje – w zależności od zgłaszanych zarzutów – powództwo ...

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku oraz minimalne stawki godzinowe w umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456) wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przyszłym roku wyniesie 2000 zł brutto. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ...

Służebność osobista lokalu mieszkalnego

Nieruchomość można obciążyć służebnością osobistą przyznającej uprawnionemu prawo do korzystania z nieruchomości w oznaczonym zakresie. Obciążona nieruchomość może być przedmiotem obrotu, czyli może zmieniać właścicieli i każdego kolejnego właściciela będzie obciążać ustanowiona służebność osobista. A zatem każdy kolejny właściciel nieruchomości będzie miał...

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – krok w dobrym kierunku

Dnia 8 września 2016 roku weszła w życie kolejna duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wynikająca z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1311). Nowelizacja dostosowała przepisy postępowania cywilnego do zmian związanych z rozwojem...

Od dziś zmiany w Kodeksie Pracy – potwierdzenie warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy!

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 910), która w razie zawarcia umowy o pracę w formie niepisemnej wprowadza wymóg potwierdzenia pracownikowi na piśmie warunków umowy przed dopuszczeniem go do pracy. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym pracodawca ...

Zmiany formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dnia 26 sierpnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym(Dz.U. z 2016 r. poz. 1213). W rozporządzeniu tym nadano nowe brzmienie załącznikom nr 1, 2 i 5 do rozporządzenia Ministra...

Podatek od sprzedaży detalicznej

Z dniem 1 września 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1155). Ustawa ta wprowadza nowy podatek do polskiego systemu podatkowego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej. A przez sprzedaż detaliczną na gruncie tego podatku rozumie się ...

Zmiany w zwolnieniach od podatku VAT

13 sierpnia 2016 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1140)  zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Zmiana wiąże się z dostosowaniem polskiego rozporządzenia w ...

Przedawnienie roszczeń dekretowych

Dnia 13 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę dotyczącą problematyki przedawnienia roszczeń dekretowych (uchwała SN w składzie 7 sędziów z dnia 13 lipca 2016 r., III CZP 14/16), uznając, że postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, toczące się po stwierdzeniu nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej...

Podatek od towarów i usług a koszty postępowania egzekucyjnego

W dniu 7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 34/16, iż  komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. ...
© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl