Spłata długu spadkobiercy wierzyciela - Zawiślak & Partners in Law
MENU

Spłata długu spadkobiercy wierzyciela

Czy dług należy spłacić spadkobiercy wierzyciela?

Dług może zostać spłacony spadkobiercy wierzyciela, który przyjął notarialnie spadek. Dla spadkobiercy kwota uzyskana od dłużnika tytułem spłaty zobowiązania będzie stanowiła element spadku i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu na takich samych zasadach jak cały spadek. Jeżeli na przykład osobą dziedziczącą jest wnuk, może on skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania spadku otrzymanego po babci pod warunkiem, że zgłosi ten fakt w termie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku do właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie takie powinno zostać dokonane na formularzu SD-Z2.

© 2005-2017 Zawiślak & Partners in Law

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316 Warszawa tel. (22) 101 09 40 fax: (22) 101 09 59 kancelaria@partnersinlaw.pl