MENU

Od 1 marca elektroniczna licytacja ruchomości


Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku  o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.) wprowadziła szereg zmian gdzie jedną z nich jest rewolucja w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie dopuszczającym na wniosek Wierzyciela przeprowadzenie licytacji ruchomości Dłużnika w formie elektronicznej.

Sprzedaż odbywająca się tą drogą ma być obsługiwana przez Komornika prowadzącego sprawę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Sposób przeprowadzenia licytacji oraz sposób wykorzystania systemu teleinformatycznego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z dnia 7 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1431).

W momencie otrzymania przez Komornika wniosku Wierzyciela o dokonanie licytacji we wspomnianym wyżej trybie, jest on obowiązany do oddania zajętych ruchomości pod dozór osoby innej niż Dłużnik, chyba że inny dozorca został już ustanowiony w toku postępowania bądź też rzeczy te zostały złożone do depozytu sądowego tudzież oddane na przechowanie odpowiedniej instytucji. Zaznaczyć należy, iż wniosek o przeprowadzenie elektronicznej licytacji winien być złożony przed wyznaczeniem pierwszego terminu licytacji bądź też wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiego terminu. Informacja o zamiarze przeprowadzenia elektronicznej licytacji jest udostępniana w systemie teleinformatycznym, a dostęp do samej licytacji mają wyłącznie użytkownicy biorący w niej udział oraz Komornik. Zgodnie z  § 3  ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku  o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw „w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej wskazuje się przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomość, a ponadto zdjęcie lub zdjęcia ruchomości podlegającej sprzedaży, informację o chwili rozpoczęcia i o chwili zakończenia licytacji oraz informację o tym, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. W obwieszczeniu o licytacji elektronicznej zamieszcza się wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (…)”. Licytacja ruchomości rozpoczyna się z chwilą określoną przez Komornika w obwieszczeniu o licytacji i zgodnie z obwieszczeniem kończy się automatycznie o wskazanej w nim godzinie, jednak nie może trwać krócej niż 7 dni, a godzina jej zakończenia musi przypadać na godziny urzędowania Sądów Rejonowych, które umożliwiają bezpłatny dostęp do elektronicznej licytacji. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją ofiaruje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie Komornikowi Sądowemu. Po jej zakończeniu Komornik udziela w systemie teleinformatycznym przybicia osobie, której oferta była najwyższa udzielając tej informacji licytantom, Wierzycielowi i Dłużnikowi w tymże systemie. Zgodnie z art. 8799Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”.