MENU

Od 1 stycznia 2018 roku Rejestr Należności Publicznoprawnych

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności  (Dz. U. z dnia 12.05.2017. poz. 933) wprowadza szereg zmian mających na celu wzmocnienie praw wierzycieli oraz poszerzenie możliwości weryfikacji wiarygodności zdolności płatniczej kontrahentów lub ich kondycji finansowej w przypadku zawierania umów czy już w momencie dochodzenia wierzytelności. Nowela ma na celu zapewnienie szerszych możliwości uzyskania informacji o należnościach publicznoprawnych, którymi obciążony jest nasz kontrahent tudzież już dłużnik. Mowa tu o należnościach typu zobowiązania podatkowe, należności celne, grzywny, kary administracyjne itp., dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego czy też jednostka samorządu terytorialnego jeżeli należności te wynikają:

1) z dokumentów, o których mowa w art. 3a § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) tj.

 1. z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika;
 2. ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego;
 3. z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne;
 4. z informacji o opłacie paliwowej;
 5. z informacji o dopłatach;
 6. z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.).

2) z decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, które jest ostateczne;

3) z prawomocnego wyroku, postanowienia lub mandatu karnego wydanego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu karnego;

4) z mandatu karnego wydanego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

5) bezpośrednio z przepisu prawa;

Rejestr Należności Publicznoprawnych będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i będzie zawierał następujące dane zobowiązanego, który jest:

 1. a) osobą fizyczną, obejmujące:

– imię i nazwisko,

– numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany,

– datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL,

 1. b) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, obejmujące:

– imię i nazwisko,

– firmę,

– numer PESEL, jeżeli został nadany, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),

 1. c) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, obejmujące:

– firmę lub nazwę,

– NIP lub numer REGON,

 1. d) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, obejmujące:

– imię i nazwisko,

– NIP albo kraj wydania i numer paszportu lub numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego,

– datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju,

 1. e) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, obejmujące:

– imię i nazwisko, firmę lub nazwę,

– NIP albo kraj wydania i numer paszportu lub numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego,

– datę urodzenia albo adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju,

 1. f) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, obejmujące:

– firmę lub nazwę,

– NIP albo numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego,

– adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

Dodatkowo Rejestr będzie zawierał dane takie jak: oznaczenia wierzyciela, wysokości należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie (jeżeli pobiera się odsetki, wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności) oraz informacje wprowadzane do systemu przez wierzyciela dot. stanu wierzytelności. Wierzyciel, przed dodaniem danych Dłużnika do Rejestru zobowiązany jest do dostarczenia mu informacji o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze. Dane te mogą zostać dodane nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nie ma to jednak zastosowania w sytuacji, gdy wysokość należności pieniężnej, której dane mają być wprowadzone do rejestru, wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie jest niższa niż czterokrotna wysokość kosztów upomnienia, jakie Wierzyciel wysyła do Dłużnika po upływie terminu do wykonania przez niego obowiązku, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Organ prowadzący rejestr ujawnia w rejestrze dane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wynosi nie mniej niż 5000 zł.

Przepisy regulujące Rejestr zostały dodane na mocy wskazanej ustawy nowelizacyjnej do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.. Natomiast posób i tryb korzystania z rejestru przez zobowiązanego i podmiot zainteresowany w tym uzyskania z rejestru danych oraz tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru, a także formaty danych wymagane przy wprowadzaniu danych, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w rejestrze, konieczność zapewnienia ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem oraz umożliwienie sprawnego korzystania z rejestru określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.