MENU

Zawartość informacyjna strony internetowej

Jakie dane powinna zawierać strona internetowa oraz korespondencja spółki działającej na terytorium RP? Zgodnie z artykułem 34§1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1997, nr 121, poz. 770), podmioty, które są wpisane do Rejestru są zobowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Możliwe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony Istnieje szereg uzasadnionych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Można je podzielić na dwie grupy: Przyczyny zawinione przez pracownika np.: Utrata zaufania do pracownika, o ile znajduje uzasadnienie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej oraz nie stanowi arbitralnych ocen lub...

Podatkowe skutki nieodpłatnego przekazania praw autorskich – instytucja naukowa

Jeśli przykładowo instytucja naukowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku nieodpłatnego przekazania mu praw autorskich do utworu, po stronie instytucji może powstać przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 12. ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami  są m.in. otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie...

Fotografia, czyli podróż na rubieże sztuki

Nie ulega wątpliwości, że fotografia przebyła długą i wyboistą drogę. Od 1827 roku, kiedy to  Joseph Nicéphore Niépce wykonał ,,Widok z okna w Le Gras”, zdjęcia zdążyły wyzwolić się z klatki pełnej oparów rtęci, a nawet nabrać kolorów, znikając za szybą aparatów cyfrowych. Fotografia zmieniła świat. Nie funkcjonowałby bez niej National Geographic, a Hitler byłby...

Fetyszyzm prawny

Fetyszyzm prawny jest zjawiskiem hiperbolizacji ocen normy prawnej, zasad prawa, instytucji, prawodawcy, czy procedury. Stanowi efekt błędnego wartościowania prawa, uznania prawa za regulator stosunków społecznych, czy bezsprzeczny i idealny gwarant bezpieczeństwa. Przypisywanie nadmiernej wartości określonemu przedmiotowi prawa, może być działaniem świadomym, propagandowym, lub...

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zagadnienia związane z organizacją, zasadami funkcjonowania oraz charakterem prawnym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zostały uregulowane w kodeksie spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037), (dalej: KSH). W dalszej części artykułu zostanie przedstawiony zarys dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.   Cele i charakterystyka...

Prawo autorskie, a pomysł

Dzisiejszy świat kręci się wokół pomysłów. Technologia, reklama, marketing, zarządzanie, wdrażanie rozwiązań ekonomicznych, działalność artystyczna, rozwój nauki, ochrona środowiska, metody sprzedaży i docierania do klienta- wszystkie przejawy działalności człowieka zaczynają się od pomysłu. Złą wiadomością jest, iż prawo autorskie nie chroni pomysłu. Utwór w...

Dobro osobiste do godności

Pojęcie dóbr osobistych odnosi się do praw podmiotowych- praw przyrodzonych, niematerialnych, niezbywalnych i niedziedzicznych, które przysługują każdemu człowiekowi. Art. 23 kodeksu cywilnego wymienia przykładowy katalog takich dóbr. Pada wyraz ,,cześć”, który jest w pewnym sensie tożsamy z ,,godnością”. Wyróżnia się cześć zewnętrzną oraz wewnętrzną. Pierwsza dotyczy...

Jakie są obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę na skutek wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika?

W powyższym przypadku, obowiązki pracodawcy obejmuje:   wydanie pracownikowi świadectwa pracy w myśl art. 97 kodeksu pracy, gdyż według przytoczonego artykułu, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie (w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika) wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa...

Istota patentu

Patent jest cywilnym prawem podmiotowym o charakterze bezwzględnym, będąym częścią prawa na dobrach niematerialnych. Stanowi efekt decyzji administracyjnej o charakterze konstytutywnym wydanej przez Urząd Patentowy. Zgodnie z art. 63 ust. 1 p.w.p.  konsekwencją jego uzyskania jest nabycie wyłącznej możliwości korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na konkretnym...