MENU

Nowe wzory formularzy o założenie księgi wieczystej i o wpis do księgi wieczystej

Od dnia 13 marca 2014 roku obowiązywać będą nowe wzory formularzy o założenie księgi wieczystej i o wpis do księgi wieczystej. W Dzienniku Ustaw z 26 lutego 2014 roku, poz. 246 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w...

Ułatwienie dla przedsiębiorców – jednolite terminy wprowadzania zmian w prawie

W dniu 18 lutego 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życieniektórych aktów normatywnych. Niniejsza uchwała została przedłożona przez Ministra Gospodarki, którego intencją było zharmonizowanie terminów wydawania niektórych aktów prawnych. W treści uchwały wprowadzono zalecenie, aby przepisy określające warunki...

Założenie i Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi jedną z najbardziej powszechnych form prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty mające osobowość prawną. Taka forma funkcjonowania wybierana jest w szczególności przez przedsiębiorców, którzy mają na celu realizację przedsięwzięć na większą, niż zazwyczaj, skalę gospodarczą. Wynika to z faktu, że spółka z...

Padłeś ofiarą przestępstwa? Już teraz możesz skorzystać z darmowej pomocy!

24 lutego rusza kolejna edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ofiary przestępstwa już po raz czternasty będą mogły skorzystać z darmowych porad prawnych a także psychologicznych! Idea tygodnia pomocy ofiarom przestępstw została zapoczątkowana w 2000 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Data wydarzenia nie przypadkowo została wyznaczona na miesiąc luty,...

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 6 lutego 2014 roku, I SA/Łd 1057/13 potwierdził m. in., że zobowiązanie podatkowe wygasa również w sytuacji, gdy organ pierwszej instancji wydał decyzję określającą, a po jej wydaniu nastąpił upływ terminu przedawnienia. W myśl art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem...

Odmowa udzielenia zezwolenia na regularny transport osób

W niniejszej publikacji przedstawione zostały aspekty prawne związane z odmową udzielenia zezwolenia na regularny krajowy transport osób. Przedmiotowa tematyka wydaje się być niezwykle aktualna, zważywszy na fakt otwierania coraz to nowych połączeń komunikacyjnych na terenie Polski przez przewoźników z polskim jak i zagranicznym kapitałem. Jednak żeby móc prowadzić biznes w...

Zasada kontynuacji praw i obowiązków w razie przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową

Stosownie do art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: k.s.h.) spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę...

Zachowanie terminu na wniesienie odwołania do KIO

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 7 lutego 2014 r., III CZP 90/13 rozstrzygnął, że do zachowania – przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu ...