MENU

Potrącenie wierzytelności pomiędzy dwoma przedsiębiorcami

  W polskiej rzeczywistości gospodarczej bardzo dynamicznie rozwijają się relacje pomiędzy różnymi przedsiębiorcami, które skupiają się na ustaleniu stałej a nie jednostkowej współpracy pomiędzy nimi. Powszechnie wiadomo, że długoterminowa współpraca umożliwia stabilną realizację planowanych inwestycji, co w konsekwencji pozwala oferować lepsze usługi lub towary przy...

Kara umowna

  W umowach związanych z obrotem gospodarczym niejednokrotnie wielu przedsiębiorców wprowadza postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podstawową funkcją tego rodzaju zapisu jest zdyscyplinowanie drugiej strony kontraktu do odpowiedniego i terminowego wykonania określonej usługi, rzeczy lub dostarczenia towaru. Instytucja kary...

Niepodzielony zysk spółki jawnej a wyjście wspólnika ze spółki

Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia – art. 28 k.s.h. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na...

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.), których dokonano nowelizacją z dnia 8 listopada (Dz. U z .2013 r., poz. 1473) obowiązują od dnia 24 grudnia 2013 roku. Skupiają się one wokół kwestii kompleksowej regulacji podwykonawstwa przy realizowaniu ...

Brak zwrotu części opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty w razie zawarcia ugody sądowej zgodny z Konstytucją

18 marca 2014 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną D. K. dotyczącą opłat sądowych w sprawach cywilnych i zróżnicowania statusu stron procesu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku ...

TK o zgodności z konstytucją karania właściciela pojazdu za niewskazanie kierującego

12 marca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego Lublin – Zachód III Wydział Karny w Lublinie dotyczące wskazania sprawcy wykroczenia drogowego. TK orzekł, że art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń jest zgodny z art. 2 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 konstytucji. W pozostałym zakresie ...

SN o wykreśleniu z hipoteki wierzyciela

 W dniu 14 marca 2014 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygnatura akt III CZP 121/13), w której wskazał, że możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) w zakresie dotyczącym pierwszeństwa hipotek nie...

SN o odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.

W dniu 13 marca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. o sygnaturze akt CSK 286/13, w którym wskazał, iż konieczną przesłanką odpowiedzialności członka zarządu spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, jest tytuł egzekucyjny. Przedmiotowa sprawa dotyczyła wynajmu lokalu przez spółkę od Miasta st. Warszawy. W wyniku zaistniałego sporu Sąd Okręgowy...

SN o karze umownej liczonej od dnia otwarcia lokalu

W dniu 13 marca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygnatura akt I CSK 263/13), w którym wskazał, że pomimo niesporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przewidzianego w umowie o roboty remontowe, odsetki od opóźnienia wykonania prac liczy się od dnia otwarcia lokalu. Tłem wyroku był spór pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, dotyczący niewłaściwego wykonania umowy o roboty...

Wysłałeś e-maila? To znaczy, że doszedł!

Wydruk ze skrzynki nadawczej potwierdza, że e-mail z oświadczeniem woli został przesłany. W celu obalenia twierdzenia adresat musiałby przedstawić dowody przeciwne – wynika z niedawnego wyroku KIO (por. wyrok z 11 lutego 2014 r. Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 110/14). KIO swój wyrok oparł na wynikającej z art. 61 Kodeksu cywilnego teorii doręczeń. Zgodnie bowiem z art....
Page 1 of 212Older post