MENU

Honorowe dawstwo krwi

To nie tylko pomoc potrzebującym, ale również prawo do skorzystania ze specjalnej ulgi! Osoba, która oddała nieodpłatnie krew do tzw. banku krwi lub też ze wskazaniem konkretnej osoby, może skorzystać z ulgi podatkowej, jeżeli zostało to zarejestrowane w publicznej jednostce organizacyjnej np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Odliczenia dokonuje się od dochodu...

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta… a wraz z nimi Poniedziałek Wielkanocny, czyli Śmigus-dyngus

Najbardziej znanym i do dziś kultywowanym w tym dniu zwyczajem wydzącym się ze słowiańskiej kultury jest oczywiście oblewanie się wodą. Czy jest to całkowicie dozwolone, gdzie leży cienka linia pomiędzy zwyczajem a chuligaństwem? Czy osoba, która obleje nas wodą w drugi dzień Świąt Wielkanocnych jest bezkarna? Należy uznać, że nie wszystkie zachowania związane z kultywowaniem...

Już za tydzień światowy dzień książki i praw autorskich! Czyli czytać czy nie czytać, oto jest pytanie?

To ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim i wypada 23 kwietnia. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona –...

Wysokość opłaty od skargi na orzeczenie KIO niezgodna z Konstytucją

Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2014 r., SK 12/13 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał ...

Trybunał Konstytucyjny o odrzuceniu skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami adminsitracyjnymi

W wyroku z 8 kwietnia 2014 r., SK 22/11 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 180 w związku z art. 178 i art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w ...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r., w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland i Seitlinger i in. – dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna

Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (Dz.U. L 105, s. 54).stanowi ingerencję o znacznym zakresie i szczególnej wadze w...

Posiadanie jak właściciel to nie to samo, co posiadanie jak użytkownik wieczysty

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 28 marca 2014 roku, III CZP 8/14 rozstrzygnął, że do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.  

Praktyki studenckie

Poszukujemy studentów Prawa chętnych do odbycia praktyk w nowoczesnej Kancelarii Prawnej. Praktyki są bezpłatne.  Czas trwania praktyk: od 2 miesięcy (do negocjacji). Wymagania: studenci min. IV roku studiów na kierunku Prawo, dyspozycyjność min. 2 dni w tyg., dobra organizacja pracy, zaangażowanie, motywacja do samorozwoju i zdobywania nowych umiejętności, komunikatywność i wysoka...

Uchwała SN w składzie 7 sędziów – linie energetyczne – niedopuszczalność zasiedzenia służebności poprzez wykonywanie uprawnień z decyzji administracyjnej

Dnia 8 kwietnia 2014 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 87/13, w której rozstrzygnął, iż wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst ...
Page 1 of 212Older post