MENU

Nocleg kierowcy w podróży służbowej

czyli odpowiedź na pytanie czy nocleg w kabinie samochodu ciężarowego będzie uważany za bezpłatny nocleg zapewniony przez pracodawcę, a w konsekwencji, czy pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów takich noclegów. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w odpowiedzi na zagadnienie prawne w sprawie o wynagrodzenie za godziny...

Służebność przesyłu po raz kolejny na wokandzie Sądu Najwyższego

W dniu 6 czerwca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, III CZP 107/13, w której przyjął, że jeżeli przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 k.c. (a więc urządzeń przesyłowych, służących np. do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej) wykonuje uprawnienia wynikające z decyzji wydanej na rzecz jego...

Uprawnienie wierzyciela hipotecznego do złożenia wniosku o upadłość dłużnika

  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 czerwca 2014 roku, III CZP 23/14 rozstrzygnął, że wierzyciel hipoteczny niebędący wierzycielem osobistym dłużnika jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. ...

Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu spółki z o.o.

Członek zarządu spółki z o.o. może być związany ze spółką różnymi stosunkami prawnymi i otrzymywać od tej spółki wynagrodzenie na podstawie różnych tytułów prawnych. Zarówno związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu, jak i niezwiązanych z tą funkcją. Poniżej przedstawiamy syntetyczne ujęcie różnych wariantów opodatkowania wynagrodzenia, jakie w różnych...

To już za nami – I edycja otwartego dnia porad prawnych w Z&P dobiegła końca!

W miniony piątek w Kancelarii Z&P odbył się dzień bezpłatnych konsultacji prawnych. Nasi prawnicy zmierzyli się z problemami z wielu dziedzin prawa by pomóc naszym gościom i odpowiedzieć na ich szczegółowe, dociekliwe pytania. Pojawiły się między innymi zagadnienia dotyczące prawa spadkowego, spraw rodzinnych, przekształcania spółek, prawa podatkowego, procedur...

Krótka historia o doręczaniu i odbieraniu.

Art. 139 § 1 k.p.c. wskazuje, że pismo złożone w placówce pocztowej może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek. Poprzednio, przed wprowadzeniem tego przepisu do kodeksu postępowania cywilnego (przed dniem 3 maja 2012 r.) możliwe było jedynie ustanowienie szczególnego pełnomocnika do doręczeń, tj. wskazania...

Niższe opłaty za zmiany w KRS

Dnia 30 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 649). Dla wielu podmiotów wpisanych do KRS istotne jest obniżenie z 250 zł do 100 zł opłaty za ogłaszanie w Monitorze kolejnych wpisów ...

Obowiązki administratora danych osobowych – wybrane aspekty

Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych przez niego danych osobowych. Wiąże się z tym wiele obowiązków. A ich nieprzestrzeganie może rodzić przykre konsekwencje, włącznie nawet z odpowiedzialnością karną. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w wypadkach wskazanych w ustawie. Jako przykłady sytuacji, w których ustawa zezwala na...