MENU

Garden leave, czyli czy można zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia, pomimo iż wiążę się nieuchronnie z zakończeniem stosunku pracy, stanowi okres zwykłego wykonywania obowiązków pracowniczych. Zgodnie z regulacjami kodeksu pracy, brak jest wyraźnych odrębności, pozwalających na konstruowanie odrębnych reguł dotyczących okresu wypowiedzenia, związanych z wykonywaniem pracy. Co raz częściej jednak, w obrocie gospodarczym, w...

Podział Majątku Wspólnego – Egzekucja z udziału małżonka w składnikach majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżonków

Uchwałą z dnia 17 kwietnia 2015 r., III CZP 9/15 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że wierzyciel jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej może prowadzić egzekucję z udziału tego małżonka we własności nieruchomości wchodzącej poprzednio w skład majątku wspólnego. Wskazana uchwała stanowi odpowiedź na pytanie prawne sformułowane przez sąd...