MENU

Ilu biegłych w jednej sprawie?

Zgodnie z art. 278 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Jednakże pozostaje pytanie, co w sytuacji, gdy opinia biegłego nie odpowiada naszym oczekiwaniom? Czy możemy powołać kolejnego biegłego...

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Zmiany wprowadzają po raz pierwszy w polskim prawie przepisy kształtujące prawo dziecka do wychowania przez obojga rodziców. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, iż dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do uzyskania pełnoletniości. Pojęcie władzy rodzicielskiej to w głównej mierze prawo i obowiązek rodziców do sprawowania opieki nad osobą małoletnią,...

Zarzut przedawnienia w postępowaniu grupowym

W postępowaniu grupowym o ustalenie odpowiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz. U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44) sąd bada zarzut przedawnienia roszczenia pieniężnego, jeżeli dotyczy on wszystkich członków grupy i oparty jest na jednakowych okolicznościach odnoszących się do nich ...

Elektro-śmieci – będzie łatwiej!

W dniu 11 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  Nowe przepisy wdrażają unijne standardy dotyczące elektro-śmieci, co ma zwiększyć ich poziom zbierania oraz  recyklingu. Zgodnie z nowymi przepisami dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2...

Czy spółki giełdowe mają obowiązek informować o zawieranych umowach?

Spółki giełdowe mają obowiązek informowania o znaczących, a nie o wszystkich zawieranych umowach. W założeniu ustawodawcy nałożenie na emitentów papierów wartościowych rozległych obowiązków informacyjnych służyć ma zrównaniu wiedzy inwestorów o potencjalnym ryzyku inwestycyjnym związanym z zakupem papierów wartościowych danego emitenta. Jednym z takich obowiązków jest...

Zmiany w naliczeniu odsetek uregulowanych w ustawie o transakcjach handlowych

Pod koniec lipca 2015 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy uproszczenia i ujednolicenia systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym oraz zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE w sprawie naliczania...

Nowe przepisy prawa upadłościowego i naprawczego

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. i mają pozwolić przedsiębiorcom na wcześniejsze wdrożenie czynności naprawczych, co pozwoli im na sprawniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz uniknięcie przy tym likwidacji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa mające problemy finansowe uzyskają nowe instrumenty pozwalające zawrzeć układ między wierzycielami według najbardziej...

Ważne zmiany w prawie spadkowym od 17 sierpnia 2015 roku

Od 17 sierpnia 2015 roku obowiązuje w polskim prawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania oraz wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia i w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego z dnia 4 lipca 2012 roku (Dz.U. L 201, 27.7.2012, p.107)....

Zwolnienie z kosztów sądowych a przejściowe trudności finansowe

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Jednocześnie powstaje pytanie, czy takie zwolnienie ...