MENU

Zmiany w stawkach opłat za czynności radców prawnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych w dniu 1 stycznia 2016 r. zmienią się stawki opłata za czynność radców prawnych. Zgodnie z rozporządzeniem stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych będą wynosić odpowiednio:  1)   do 500 zł – 120 zł;...

Większa odpowiedzialność prokurentów – od stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. Poz. 978). Nastąpią również zmiany w  ustawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978)  z dnia 28 lutego 2003 roku  – Prawo upadłościowe i naprawcze (która de facto od 1 stycznia 2016 ...

Odsetki podatkowe czy ustawowe?

W myśl art. 481 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.) jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności...

Zakaz prowadzenia działalności niekoniecznie z zakazem pełnienia funkcji menadżerskich

Zakaz prowadzenia działalności niekoniecznie razem z zakazem pełnienia funkcji menadżerskich Zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego i naprawczego sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,...