MENU

Zmiany w odsetkach od zaległości podatkowych

Od zaległości podatkowych, tj. nie zapłaconych w terminie podatków co do zasady naliczane są odsetki za zwłokę. Jeżeli kwota wpłacona na poczet należności nie pokrywa całości zadłużenia, jest ona proporcjonalnie rozkładana pomiędzy kwotę zaległości podatkowej a kwotę naliczonych za zwłokę odsetek w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do...

Zmiany w naliczaniu odsetek

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych oraz odsetek za opóźnienie. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1830). Obecnie zasady obliczania odsetek są następujące: ...

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Bankowe tytuły egzekucyjne (dalej: b.t.e.) wystawiane na podstawie art. 96 – 98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 128; dalej Pr. Bank.) stanowiły do tej pory łatwą i szybką metodę odzyskiwania przez banki swoich należności. Zgodnie z uchylonym już art. 96 ust.1 Pr. ...

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?

Z przyjemnością informujemy, iż w internetowym wydaniu dziennika gazetaprawna.pl w dniu 18 grudnia 2015 roku ukazał się artykuł „ Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?” autorstwa jednego ze współpracowników Kancelarii Z&P – mecenasa Marcina Milewskiego. W swych rozważaniach koncentruje się on na kwestiach dotąd nieomawianych w bogatej publicystyce ostatnich dni, która...

Środki pieniężne na aktywizację młodych bezrobotnych

Zgodnie z nowelizacja ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.1814), która weszła w życie w dniu 21 listopada 2015 r. Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia...

VAT od zasądzonych kosztów zastępstwa

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 grudnia 2015 roku, sygn. akt III CZP 90/15 uznał, że wynagrodzenie radcy prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzone od strony przeciwnej na rzecz strony reprezentowanej przez tego radcę, podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług. Stanowisko Sądu Najwyższego ma duże znaczenie praktyczne nie tylko dla samych pełnomocników...