MENU

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Uchwałą  z dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. akt: III CZP 94/15 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana  w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty ...

Zmiany w obrocie gotówkowym pomiędzy przedsiębiorcami?

W dniu 26 stycznia 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

Składanie wyjaśnień przez dłużnika w toku egzekucji

Zgodnie z art. 801 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień. Zgodnie z obowiązującymi poglądami komornik może żądać od dłużnika...

Zmiany w zasadach rozliczania faktur korygujących

Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1595), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, wprowadziła istotne zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów podatkowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o ...

Zmiany organizacyjne w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych z dniem 1 stycznia 2016 r. utworzony został w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy do...

Zmiany w pełnomocnictwach w sprawach podatkowych

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649 ze zm.) wprowadza znaczące zmiany w kwestii udzielanych pełnomocnictw w sprawach podatkowych. Zmiany obowiązują od dnia  1 stycznia 2016 r., z wyłączeniem nowych uregulowań o pełnomocnictwach ogólnych, które co do zasady ...