MENU

Jednostronne zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy, które weszły w życie w dniu 22 lutego 2016 r. (ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015 poz. 1220) znacząco zmieniły m. in. dotychczasowe dość niewygodne i ograniczone pole manewru pracodawcy w momencie okresu wypowiedzenia pracownika. Do 22 ...

Nowelizacja Kodeksu pracy – ograniczenia w stosowaniu umów na czas określony

W dniu 22 lutego 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy. Ustawa ta stanowi nowelizację ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066).  Główna zmiana  dotyczyć będzie umów ...

Termin na skargę pauliańską przeciwko osobie czwartej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn: akt III CZP 99/15 rozstrzygnął, że po uznaniu przez sąd bezskuteczności czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia wierzyciela, termin do wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności rozporządzającej korzyścią między osobą trzecią, a osobą czwartą (art. 534 k.c.) liczy...

Kiedy komornik może żądać od wierzyciela opłaty za poszukiwanie majątku?

Zgodnie z art. 7971 k.p.c. wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. Jednocześnie w związku z tym niezbyt z pozoru skomplikowanym przepisem, występują kontrowersje w praktyce jego stosowania. Co do zasady komornik z urzędu nie ma obowiązku poszukiwania i ustalania majątku dłużnika w celu zapewnienia efektywnej i skutecznej...

Ponowne zawezwanie do próby ugodowej – czy przerywa przedawnienie?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym  bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego). Jednocześnie za...

Od dzisiaj obowiązuje nowy podatek

W dniu 1 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych. Zgodnie z ustawą przedmiotem podatku są aktywa zgromadzone przez banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji,...