MENU

Krótszy czas pracy w Wielki Piątek i Wigilię?

Obecnie obowiązująca ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 roku (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) przewiduje jako dni wolne od pracy: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja ...

Czy kara pieniężna wymierzona pracownikowi przez zatrudniającą go spółkę jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?

Na mocy art. 108  § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm., dalej: k.p.) pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę ma prawo wymierzyć mu karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie...

Wydatki na zwrot kosztów pomocy prawnej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu

NSA w wyroku wydanym w dniu 13 stycznia 2016 roku w sprawie II FSK 2500/13 wskazał, iż wydatki spółki na koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego związane z dochodzeniem przez jej pracowników roszczeń przeciwko spółce, wynikających z wypadków przy pracy lub niezdolności do pracy, do których zwrotu spółka została zobowiązana na podstawie wyroku lub ugody ...

Ułatwienie dostępu do dokumentów u notariuszy?

W dniu 8 marca 2016 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Krajową Radą Notarialną a Ministerstwem Cyfryzacji mające na celu wprowadzenie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji czynności notariuszy. W ramach porozumienia wdrożone mają być: -Ogólnopolskie Elektroniczne Repozytorium Aktów Notarialnych; -Elektroniczne wypisy, odpisy i wyciągi aktów notarialnych; -Ogólnopolski...

Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy

Zagadnienie przedawnienia roszczeń o wypłatę dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, było przedmiotem wielu sporów w doktrynie. Jeden nurt przyjmował, iż roszczenie jest świadczeniem okresowym, w związku z czym przedawniani się po upływie 3 lat lub też jakoś świadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z przeciwnego stanowiska wynikało, iż...

Eliminacja sztucznych struktur hybrydowych – zmiany w ustawie o CIT

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1932) wprowadza daleko idące zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez eliminację sztucznych struktur hybrydowych stworzonych wyłącznie w celu unikania opodatkowania....

Podatnikiem w podatku akcyzowym jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchwałą podjętą w składzie 7 sędziów w dniu 14 grudnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt I GPS 1/15 wskazał, że podatnikiem podatku akcyzowego jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy. Powyższa uchwała została wydana przez NSA z uwagi na budzący wątpliwości interpretacyjne stan prawny wywołujący rozbieżności pojawiające się...