MENU

Doręczenia dla pełnomocników w postępowaniu podatkowym

Poprzez doręczenie w postępowaniu podatkowym należy rozumieć przekazywanie wszelkiego rodzaju wezwań, zawiadomień, protokołów, decyzji czy postanowień przez organy podatkowe stronom, pełnomocnikom i innym uczestnikom toczącego się postępowania. Do końca 2015 roku doręczenie odbywało się najczęściej za pośrednictwem operatora pocztowego, chociaż możliwe było także...

Transkrypcja protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest dokumentem urzędowym

Uchwałą z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt III CZP 102/15, Sąd rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy, które pojawiło się w trakcie rozpoznawania sprawy. SN przedstawiono pięć pytań, z czego odpowiedział na trzy stawiając odpowiednie tezy. Sąd wskazał, że transkrypcja protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego...

Od 15 kwietnia 2016 r. zmiany związane z rejestracją znaków towarowych

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1615) wprowadza zmiany w ochronie znaków towarowych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany dotyczą w szczególności trybu zgłaszania i rejestrowania znaków towarowych. Dotychczasowo, Urząd Patentowy po otrzymaniu zgłoszenia musiał zbadać czy nie istnieją...

Zmiany w TAX FREE dla podróżnych

Dnia 1 kwietnia 2016 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.500). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem od 1 czerwca 2016 roku zmianie ulegnie minimalna kwota łączna wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu...

Nowe udogodnienia w elektronicznym systemie KRS

Od 1 kwietnia bieżącego roku kolejne czynności podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców mogą zostać dokonane za pomocą systemu teleinformatycznego. Z tych udogodnień będą mogły skorzystać jednak jedynie te spółki, które zostały utworzone za pomocą wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym. Wszystko to za sprawą zmian, jakie wprowadziła ustawa z dnia...

Świadczenie wychowawcze – program 500+

a) Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-tego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni. b) Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadkach, gdy dziecko jest w związku małżeńskim, znajduje...

Alimenty i Świadczenia adresowane dla rodzin z dziećmi – wybrane zagadnienia

1) Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka i osobie uczącej się. a) Wniosek zawierający dane dziecka będącego na utrzymaniu składa się w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta w terminie do 1 września, z uwagi na to, że ...

Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną – przesunięcie terminu

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1783) miało wejść w życie od dnia 1 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –...

Pomysły na zmianę w trybie zaliczania wpłat dłużnika na odsetki i kwoty główne

Dnia 31 marca 2016 roku Sejmowa Komisja ds. petycji uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów ws. kolejności spłacania należności, proponując, aby spłata przez dłużnika części zadłużenia była obligatoryjnie zaliczana  na poczet kwoty dłużnej a nie na odsetki. Docelowo miałoby to zdaniem Komisji wpłynąć na poprawę sytuacji dłużników oraz uchronienie ich...

Sprzeczność uchwały zgromadzenia wspólników z umową spółki jako niesamodzielna podstawa uchylenia uchwały

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 3 sędziów w dniu 10 marca 2016 roku w sprawie III CZP 1/16, gdzie stwierdził, że sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie tej uchwały. Zgodnie z przepisem art. 249 § 1 ustawy z dnia 15 września...