MENU

Minister Sprawiedliwości obniżył stawki radcowskie i adwokackie

Minister Sprawiedliwości w dniu  3 października 2016 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz  rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie Stawki z nowego rozporządzenia  wynoszą w granicach 75 % wartości obecnych stawek. W sprawach o wartości sporu do 500 zł stawka wyniesie 90 zł (obecnie 120...

Środki obrony małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Sąd Najwyższy z w uchwale z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt III CZP 41/16 uznał, że jeżeli komornik zajął na podstawie art. 845 § 2 k.p.c. ruchomości będące we współwładaniu dłużnika i jego małżonka pozostających we wspólności ustawowej, małżonkowi nieobjętemu tytułem wykonawczym przysługuje – w zależności od zgłaszanych zarzutów – powództwo ...

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku oraz minimalne stawki godzinowe w umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456) wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przyszłym roku wyniesie 2000 zł brutto. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ...