MENU

Przesłuchanie kontrolowanego lub świadka na odległość

Z dniem 1 marca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 ze zm.), która niesie ze sobą daleko idące zmiany w działalności organów podatkowych i celnych. Wedle art. 76 tej ustawy przesłuchanie kontrolowanego lub świadka może nastąpić przy użyciu ...

Becikowe

Stosownie do art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w ...

Zmiany w składkach ZUS dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 roku wzrosły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców. Podwyżka jest efektem wzrostu prognozwanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, które na rok 2017 przewidziane jest w wysokości 4.263 zł, podczas gdy w 2016 roku było ono na poziomie 4.055 zł. Skoro jako podstawę wymiaru składek przyjmuje się 60% przeciętnego...

Zmiany w zakresie tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Od 1 stycznia 2017 roku w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.) wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowo tworzą przedsiębiorcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w ...