MENU

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

W związku z planowanym wejściem w życie dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej potocznie RODO w Ministerstwie Cyfryzacji...

Faktura dla podatnika tylko na podstawie paragonu z numerem NIP

Z projektu ustawy z dnia 18 września 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo o miarach przygotowanego przez Ministerstwo Finansów  (projekt opublikowany w BIP Rządowego Centrum Legislacji, nr z wykazu UA35) wynika, iż w wypadku sprzedaży na rzecz podatnika zarejestrowanej przy pomocy kasy fiskalnej, faktura będzie mogła ...

Nowe przepisy dotyczące okresowego przeglądu pojazdów – nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym

W dniu 13 listopada 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostanie zniesiony

Zgodnie z przyjętym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974) składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, nie jak obecnie jedynie do 30 krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego...

Zmiany w kredytach hipotecznych i doradztwie kredytowym

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819) określa   zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, prawa i obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz prawa i obowiązki...