MENU

Obowiązek informacyjny w świetle RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Wprowadza ono liczne zmiany w...

RODO a nowe uprawnienie właściciela danych – co oznacza prawo do bycia zapomnianym?

Zmiany, które niesie ze sobą Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i uwzględniający je projekt ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 14 września 2017 r., wprowadza, między innymi, nowe prawa dla osób, których prawa osobowe dotyczą. Jednym z nich jest prawo do usunięcia danych osobowych. Prawo te ma ...

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych- przewodnik po nowym prawie

W związku z wydaniem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zasady polityki...

Przechowywanie i transport weksli

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 160) nie przewiduje żadnych regulacji dotyczących przechowywania weksli przez remitenta. Jednocześnie weksel stanowi rodzaj papieru wartościowego, w konsekwencji należy uznać, iż powinien on być przechowywany w sposób analogiczny do środków płatniczych, tj....

Zmiany od stycznia 2018 roku w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poniżej przedstawiamy syntetyczny zbiór najważniejszych zmian, jakie w podatku od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) wprowadziła Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ...

Projekt ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

W dniu 26 stycznia 2018 roku Sejm VIII kadencji przyjął rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w skrócie zwanej ustawą CEIDGiPIP. Nad aktem prace rozpoczęła senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności . Projekt stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w uchwalonej 26 stycznia 2018 roku...

Podział Spadku, Dziedziczenie i inne skutki prawne śmierci

Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności do dziedziczenia  są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Warto wspomnieć, że śmierć małżonka pozostającego we wspólności majątkowej powoduje ustanie tej wspólności. A...