MENU

Moc prawna wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przepisy europejskie Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U.1993.61.284) odnosi się do mocy obowiązującej oraz wykonania wyroków w art. 46. Zgodnie z nim: Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego...

Milczące rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 113/17, rozstrzygnął przedstawione przez Sąd Okręgowy w Lublinie zagadnienie prawne, dotyczące interpretacji art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2270). Wskazany przepis przewiduje, ...

Ulga na złe długi w VAT – dłużnik nie może być w trakcie upadłości lub likwidacji na dzień dokonania korekty

Stosownie do art. 89a ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której...

Przedawnienie roszczeń – zmiany w kodeksie cywilnym od 9 lipca 2018 r.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1104) wprowadza fundamentalne zmiany dotyczące przedawnienia roszczeń wierzycieli względem dłużników, które można podzielić na 3 zasadnicze kwestie: zmiany długości terminów przedawnienia, zmiany w sposobie liczenia terminów, rozróżnienie w sposobie korzystania z...