MENU

Rozliczenie kosztów związanych z podróżą służbową

Zgodnie z art. 775 §  1 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Wysokość oraz warunki ustalania tych należności określa Rozporządzenie...

Pakiet MŚP – uproszczenia dla firm

W dniu 29 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244), zaś 13 listopada 2018 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku ...