MENU

Zmiana ilości udziałów wspólników – sposób nr 3 – umorzenie części udziałów

Umorzenie udziałów jest instytucją prawa handlowego uregulowaną w art. 199 KSH. Polega ona na unicestwieniu, czyli zniesieniu lub wygaśnięciu udziału. W wyniku umorzenia nie tylko udział przestaje istnieć, lecz także wygasają związane z nim prawa udziałowe. Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi....

Zmiana ilości udziałów wspólników – sposób 2/3 – Darowizna części udziałów

Z art. 890 § 1 k.c. wynika, że przy zawarciu umowy darowizny oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak umowa darowizny zostanie zawarta bez zachowania tej formy i przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, to dochodzi do konwalidacji, czyli uzdrowienia tej umowy. Krótko mówiąc, ważna jest darowizna wykonana, choćby umowa nie była...

Zmiana ilości udziałów wspólników – sposób 1/3 – sprzedaż części udziałów

Co do zasady wspólnik może dowolnie rozporządzać swoimi udziałami w spółce. Zbycie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jest to forma kwalifikowana, bez zachowania której zbycie będzie nieważne. Dokonanie zbycia udziału w żadnym stopniu nie stanowi zmiany umowy spółki. Nabywca udziału w spółce z o.o. odpowiada solidarnie ze...

Sankcje za mailing bez zgody odbiorcy

Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 10 pkt 1 u.ś.u.d.e.). Według stanowiska doktryny pojęcie informacji handlowej oznacza wszystkie informacje służące bezpośrednio lub pośrednio promowaniu towarów, usług...