MENU

Produkty kosmetyczne (nowa ustawa)

Nowa ustawa, która została opracowana przez Ministerstwo Zdrowia, zastąpiła z dniem 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227) obowiązującą dotąd Ustawę z 30 marca 2001 r. o kosmetykach. Sejm uchwalił ją większością głosów, dostosowując rodzime przepisy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego...

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe Od lipca 2019 r. zaczną funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to swoista rewolucja emerytalna, kolejna w ostatnich latach. Pracownicze Plany Kapitałowe (czyli w skrócie PPK) zostały unormowane w ustawie z 4 października 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). Pod tym pojęciem kryje się powszechny program oszczędnościowy, który został...

Przepisy prawa transportowego

Polskie prawo transportowe zostało ujęte w różnych aktach prawnych, wśród których można wyróżnić: ustawę Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984 r. poz. 272), ustawę o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 r. poz. 879), ustawę Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. poz. 622), ustawę o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 ...

Skuteczna windykacja

Na czym polega skuteczna windykacja? Odpowiedź wydaje się prosta: wierzyciel nie powinien popełniać błędu polegającego na zbyt długim oczekiwaniu na rozpoczęcie procesu windykacji. Zwlekanie z podjęciem działań odnośnie odzyskania pieniędzy umożliwia dłużnikowi upłynnienie swojego majątku. Wiara w to, że kontrahent w końcu ureguluje dług jest najczęściej wystawiana na...

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania ustalany przez pracodawcę obejmuje zasady odnośnie wynagradzania za pracę. Pracodawca, który zatrudnia co najmniej pięćdziesięciu pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy, ani też ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ma obowiązek przygotowania regulaminu wynagradzania. Regulamin wynagradzania odgrywa kluczową rolę, o czym przekonują...

Regulamin pracy

Regulamin pracy jest aktem obowiązującym w danym zakładzie pracy. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz prawa i obowiązki – zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy, związane z procesem pracy. Pracodawcy przysługuje prawo do wydawania aktów wewnętrznych, regulujących zasady obowiązujące w jego zakładzie pracy. Do aktów takich należy...

Ustalenie stosunku pracy

Powództwo o ustalenie stosunku pracy jest instrumentem, które ma pomóc pracownikom występującym z roszczeniami przeciwko nieuczciwym pracodawcom. W świetle przepisu art. 22 § 12 Kodeksu pracy (KP – Dz. U. z 1974 r. poz. 141), zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi przy utrzymaniu parametrów, jakie powinien spełniać stosunek pracy, jest zakazane. W sytuacji, kiedy...

Kary umowne

Kara umowna jest korzystnym rozwiązaniem, które zabezpiecza terminowość i prawidłowość realizacji obowiązków umownych stron. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy i inne podmioty chętnie dołączają karę umowną do zawieranych umów jako prawny instrument ochrony swoich interesów. Należy zwrócić uwagę, że skutki niewykonania umów zawierających kary umowne mogą być...

Umowa deweloperska

Z dniem 29 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. poz. 1377 ze zm.). Zasadniczą przyczyną uchwalenia przepisów tej tzw. ustawy deweloperskiej było postanowienie sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2010 r. Trybunał zwrócił uwagę na...

Umowa spółki

Przepis art. 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH – Dz. U. z 2000 r. poz. 1037) stanowi,przez umowę spółki handlowej wspólnicy, albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów, a także – o ile umowa lub statut spółki tak stanowi – poprzez współdziałanie w inny określony sposób. Pod pojęciem „umowa spółki” należy...
Page 1 of 41234Older post