MENU

Wyjście wspólnika ze spółki

Zgodnie z przepisem art. 58. § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH – Dz. U. z 2000 r. poz. 103), rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne...

Sprzedaż udziałów spółki

Fundamentem funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitał zakładowy, wniesiony do niej przez jej wspólników w postaci wkładu. Kapitał ten musi opiewać na co najmniej 5 tys. złotych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to połączenie kapitałów, co odróżnia ją od spółek osobowych, które są połączeniem osób je tworzących. Wspólnikom,...

Podział spółki

Podział spółki stanowi jedną z form jej przekształcenia. Do istoty przekształcenia należy zmiana formy prawnej spółki. Ten sam podmiot traci swoją dotychczasową formę prawną i od dnia przekształcenia funkcjonuje w nowej formie jako spółka należąca do innego rodzaju spółek handlowych. Dochodzi do przeniesienia ze spółki dzielonej składników majątkowych (zarówno aktywów,...

Zmiany w podatku VAT

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać część zmian, które Ministerstwo Finansów zdecydowało się wprowadzić do przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (czyli Ustawy o VAT). Przypomnijmy – zdecydowana większość kontroli realizowanych przez Krajową Administrację Skarbową odnosi się właśnie do podatku od towarów i usług. Z...

Zmiany w CIT w 2019 r.

CIT stanowi podatek dochodowy od osób prawnych, czyli Corporate Income Tax. Przepisy normujące podatek CIT zostały ujęte w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w Ustawie o CIT. Kto w świetle przepisów jest zobowiązany do płacenia podatku CIT? Należy wymienić przede wszystkim: osoby prawne – jednostki organizacyjne ...

Zmiany w PIT na rok 2019

Często można usłyszeć zdanie, że w życiu dwie rzeczy pozostają pewne: śmierć i podatki. Sama wypowiedź jest przypisywana prezydentowi Abrahamowi Lincolnowi, ale warto też zauważyć, że w tym drugim przypadku można mówić o pewności obowiązku podatkowego, jednak bez pewności co do aktualnych wymogów ze strony przepisów prawa. Liczba stron aktów prawnych w samym 2018 r....

Łączenie spółek

Łączenie spółek stanowi instrument, dzięki któremu można zwiększyć skuteczność przedsiębiorstwa. W rozumieniu prawa handlowego połączenie to nic innego jak przeniesienie majątku jednej spółki na inną spółkę. Należy w tym miejscu przypomnieć o rozróżnieniu między spółkami kapitałowymi, do których są zaliczane spółki akcyjne i spółki z o. o., a spółkami...

Założenie spółki

Prawo handlowe określa wewnętrzne stosunki co do podmiotów prawa handlowego oraz ich relacje na zewnątrz, z osobami trzecimi. Ten obszar prawa handlowego normuje        przede wszystkim Kodeks spółek handlowych. Warto zaznaczyć, że zakładanie i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, spółek z ograniczoną...

Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową polega na tym, że zmienia się ona na spółkę o strukturze innego typu. Spółkami, które można przekształcić, są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Każda z nich może zostać przekształcona w inną...

Jak zarejestrować spółkę?

„Mówią odtąd jaskółki, /Że niedobre są spółki” 1. Ten znany cytat z wiersza Jana Brzechwy, poety, który był radcą prawnym, towarzyszy nam od dzieciństwa. A jednak historia prawa spółek przekonuje, że ludzie chcą brać sprawy w swoje ręce, łącząc kapitał i pracę celem zwiększania dochodów. Spółki wykształcają bowiem w ludziach zdolność do podejmowania...
Page 3 of 41234Older post