MENU

Publikacja w Rzeczpospolitej: Planowanie sukcesyjne – czas na refleksję, co dalej z biznesem

W dniu dzisiejszym w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej w dziale Prawo w firmie ukazał sie artykuł pt. “Planowanie sukcesyjne, co dalej z biznesem” autorstwa adwokat Joanny Minkiewicz – członka naszego zespołu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią pod ponizszym linkiem:...

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ważne zmiany dla przedsiębiorców

Już 30 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany ogłoszone 30 października 2019 r. ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2088) (dalej: nowelizacja). Wdraża ona w pełni do polskiego porządku prawnego normy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...

Umowa przedwstępna

Na czym polega umowa przedwstępna? Odpowiedź na to pytanie zawiera Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. poz. 93), zgodnie z którym umowa przedwstępna to taka, w której jedna ze stron    lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Sensem umowy przedwstępnej jest zatem zobowiązanie do zawarcia w przyszłości umowy, ...

Nowa odsłona podzielonej płatności w VAT

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności w VAT (stosowany jest również skrót: MPP) zaczął obowiązywać od 1 lipca 2018 roku. Po roku od jego wejścia w życie Ministerstwo Finansów opracowało zmiany, które łączą MPP z mechanizmem odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i z instytucją odpowiedzialności solidarnej. Celem przygotowanych zmian pozostaje objęcie tzw....

Najem nieruchomości – możliwe formy opodatkowania

Podpisując umowę najmu, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, zaś po stronie najemcy powstaje obowiązek, aby płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Jakie istnieją formy opodatkowania nieruchomości? Będąc właścicielami wynajmowanej...

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia w VAT i przeciwdziałanie lichwie

Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 535) proklamuje od dnia 1 września 2019 r. nowe brzmienie definicji legalnej pierwszego zasiedlenia. Jest to skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. ...

Skutki wyroku TSUE dla spraw związanych z kredytami CHF

Dnia 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑383/18 Lexitor sp. z o.o., który może wywołać poważne turbulencje względem zaistniałej w polskim sektorze bankowym sytuacji. Sprawa tyczy się proporcjonalnego obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego z uwagi na jego wcześniejszą spłatę oraz zachowania statusu umowy...

Zmiany w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czyli w tzw. upadłości konsumenckiej

24 marca 2020 r. wchodzi w życie wiele zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802) (dalej: „ustawa”). Nie ulega wątpliwości, że upadłości konsumenckie stają się coraz bardziej „popularne”. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, iż w 2018 ...

Skutki wyroku TSUE Dziubak vs. Raiffeisen

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie (C-260/18) w sprawie Dziubak vs. Raiffeisen (dawny Polbank EFG – obecnie Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce) odnośnie pytania prejudycjalnego, które w tzw. sprawie frankowej zadał Sąd Okręgowy w Warszawie. Warto nadmienić, że w ocenie powodów postanowienia umowy odnoszące...

Wszystko o karach umownych

Strony, które zawierają umowę, mogą swobodnie kształtować jej treść tak, by pozostawało      to zgodne z charakterem stosunku prawnego, jaki je łączy. Jednym z instrumentów pomagających osiągnąć ten cel, jest ustalenie kary wobec strony, która nie wykonała lub też nienależycie wykonała umowę. Z reguły przydatna do tego jest kara umowna ujęta w przepisach Kodeksu...