MENU

Obowiązek raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz wnoszenia opłaty środowiskowej – kogo dotyczy?

Z końcem lutego każdego roku upływa termin na złożenie rocznego raportu do  Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w przedmiocie m.in. emisji spalin. Kwestię rejestracji i raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji....

Informacja o wynagrodzeniu

Jednym ze stałych elementów rozmów kwalifikacyjnych w Polsce jest pytanie o oczekiwania zarobkowe kandydata na konkretne stanowisko pracy. Niechęć do wskazywania wysokości wynagrodzenia dla przyszłego pracownika jest wymieniana jako jeden z mankamentów realizowanych procesów rekrutacyjnych. Jest jednak szansa, że niebawem to się zmieni. Wprowadzenie obowiązku określania przez...

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Z dniem 7 listopada 2019 r. weszła w życie większość z przepisów będących efektem najradykalniejszej od lat nowelizacji ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. poz. 296). Kodeks reguluje tryb i sposób prowadzenia spraw cywilnych,                    w tym sporów wynikających ze spraw gospodarczych. Kierunkiem wyznaczonym dla...

Wsparcie dla frankowiczów z Nowym Rokiem

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać tzw. prezydencka ustawa frankowa. Dzięki niej zmienią się zasady odnośnie udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Warto zaznaczyć, że sami frankowicze są jednak zdania, że nie zmieni     ona w istotny sposób ich sytuacji. Wśród założeń przyjętych w uzasadnieniu projektu podkreślano konieczność...

Zmiany w ustawie z o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) (dalej: „nowelizacja”) zmieniająca ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118) ...