MENU

Alimenty na dzieci w wyroku rozwodowym – jak wyznacza się ich wysokość?

W wyroku rozwodowym sąd jest także zobowiązany orzec o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron. Sąd ustala w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczają z jednej strony możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica, a z drugiej usprawiedliwione potrzeby dziecka. Odnośnie...

Jak wygląda kwestia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie?

Orzekając w sprawie rozwodowej małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci, sąd jest zobowiązany do uregulowania kontaktów rodziców z dzieckiem. Może od tego odstąpić wyłącznie na zgodny wniosek obojga małżonków. Dla rodzica, który nie będzie stale zamieszkiwał w dziećmi lepiej jest jednak, aby wyrok rozwodowy zawierał rozstrzygnięcie w tym zakresie. W przeciwnym...

Co się dzieje z władzą rodzicielską po rozwodzie?

W przypadku, gdy sprawa o rozwód toczy się między małżonkami posiadającymi wspólne małoletnie dzieci, sąd jest zobowiązany do zawarcia w wyroku rozwodowym orzeczenia w przedmiocie powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie obojgu rodzicom – ma to miejsce w sytuacji, gdy okoliczności wskazują na to, że...

Jakie znaczenie ma orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym?

Orzeczenie rozwodu może nastąpić z wyłącznej winy jednego małżonka, z winy obojga małżonków albo bez orzekania o winie stron w rozkładzie pożycia. Ostatnie rozwiązanie jest jednak możliwe wyłącznie na zgodny wniosek obojga małżonków. Jakie konsekwencje prawne ma orzeczenie o winie? Orzeczenie o winie znajdujące się w wyroku rozwodowym ma znaczenie dla możliwości dochodzenia...

Nie tylko ustanie małżeństwa – o czym jeszcze orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Orzeczenie rozwodu między małżonkami jest możliwe w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, rozumianego jako więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. W wyniku wniesienia pozwu rozwodowego, sąd jest zobowiązany orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Zaniechanie orzekania o winie może mieć miejsce wyłącznie na zgodne żądanie małżonków. W...

Czy małżonkowie mogą być współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych?

Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej, ale posiadający środki w ramach majątków osobistych, mogą również wspólnie nabyć nieruchomość na współwłasność w ramach majątków osobistych w udziałach odpowiadających zapłaconej przez każdego z nich części ceny zakupu.  W tej sytuacji nie następuje powiększenie się majątku wspólnego, ale każdy z...

Czy pozostając w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej można nabyć nieruchomość do majątku osobistego?

Osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, może dokonać nabycia nieruchomości do majątku osobistego w sytuacji, gdy środki pochodzące na jej zakup pochodzą z tego majątku, tzw. zasada surogacji. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: – przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności...

Stan zagrożenia epidemicznego a stan epidemii

W piątek 20 marca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), ogłoszony został stan epidemii. ...

Zawieszenie spłat rat kredytów w związku z koronawirusem

Zgodnie z komunikatem Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19: Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i...

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

W dniu dzisiejszym do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa określa zasady pomocy przedsiębiorcom w zakresie zwolnienia z obowiązku płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy w czasie trwania stanu...
Page 3 of 41234Older post