MENU

CIT w spółkach komandytowych, ograniczenie ulgi abolicyjnej oraz inne zmiany w przepisach

W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany przyjęte ustawą to: objęcie podatkiem dochodowym...

Nowe przepisy dotyczące stosowania ochrony konsumenckiej wobec części przedsiębiorców

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie wybrane przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495). Nowelizacja wprowadza w szczególności zmianę przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ...

Obowiązki dokumentacyjne wynikające z przyznania subwencji PFR

31 lipca 2020 roku upłynął termin przyjmowania nowych wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm. Przypominamy, iż przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie są zobowiązani zgodnie z zawartymi umowami oraz Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza finansowa” Polskiego Funduszu Rozwoju dla...

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w dniu 4 listopada 2020 r. poinformowali o kolejnych obostrzeniach związanych z koronawirusem. W świetle powyższego, od 7 listopada 2020 r. do co najmniej 29 listopada 2020 r. będą obowiązywały dodatkowe restrykcje, tj.: rozszerzenie nauki zdalnej na klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz...

Zmiana warunków ulgi na złe długi w świetle wyroku TSUE

Prawo polskie Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) przewiduje możliwość dokonania korekty podatku przy wierzytelności nieściągalnej, tj. ulgi na złe długi. Zgodnie z jej art. 89a: podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług ...

Zwolnienie pracownika przy likwidacji jedynego w swoim rodzaju stanowiska pracy a likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby analogicznych stanowisk – jaka jest różnica?

  Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2018 r. (sygn. akt III PK 97/17) w przypadku zwolnienia pracownika podczas likwidacji jednego w swoim rodzaju stanowiska pracy a likwidacji jednego lub kilku spośród większej liczby analogicznych stanowisk są to dwie odrębne kwestie oraz powinny być osobno rozpatrywane, ponieważ w pojęciach powyższych można...