MENU

Czy zabieg medycyny estetycznej stanowi świadczenie zdrowotne?

Medycyna estetyczna stanowi prężnie rozwijającą się w ostatnim czasie branżę, o czym świadczy w szczególności ilość nowo powstałych gabinetów kosmetycznych. Mając to na uwadze, pojawia się coraz więcej wątpliwości w zakresie stosowania przy wykonywaniu zabiegów estetycznych między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711,...

Obowiązki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań 2021

30 września 2021 r. upływa termin przeprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Powyższe oznacza, że do tego dnia, co do zasady wszystkie osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane wziąć udział w spisie. W świetle obowiązujących przepisów, dane zebrane w ramach prac spisowych są...

Możliwość dokonania przez sąd ustaleń sprzecznych z treścią księgi wieczystej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2021 r., sygn. akt III CZP 28/21 wskazuje, iż domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2204 ze zm.), także w ...

Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej

Tzw. nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30, dalej:  Ustawa) ureguluje wprost umowę rezerwacyjną, która dotychczas była stosowana w praktyce na zasadzie swobody umów (a nie była uregulowana  ...

Od kiedy stosować nową ustawę deweloperską?

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30, dalej:  Ustawa) – potocznie nazywana nową ustawą deweloperską co do zasady wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy do dnia ogłoszenia, więc po upływie 12 ...

TS UE o przepisach węgierskich wprowadzających zastąpienie w kredytach walutowych nieuczciwych kursów umownych kursem narodowego banku

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w wyroku z dnia 2 września 2021 r. w sprawie C-932/19, zgodnie z komunikatem prasowym TS UE nr 144/21 uznał, że przepisy węgierskie zakazujące unieważnienia umowy kredytu denominowanego  w walucie obcej na tej podstawie, że zawiera ona nieuczciwy warunek dotyczący  różnic kursowych wydają się być zgodne z prawem Unii. Tak jest...

Frankowicze czekają dalej – pytanie SN do TS UE o status sędziów powołanych po zmianach w KRS

Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej postanowieniem z dnia 2 września 2021 r., sygn. akt III CZP 11/21 zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącymi statusu sędziów powołanych do Sądu Najwyższego po zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa. SN obradował w przedmiocie pytań prawnych skierowanych przez Pierwszego Prezesa...

Kolejne zmiany w postępowaniu cywilnym

25 sierpnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wprowadzenie w obowiązujących regulacjach niezbędnych zmian służących uwzględnieniu treści wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zapadły w sprawach polskich, tj. C-176/17 Profi...