MENU

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 8 lipca 2021r. w sprawie o sygnaturze III SA/Wa 332/21 oraz powiązanych z nią sprawach o sygnaturach III SA/Wa 2482/20 i III SA/Wa 2569/20 stwierdził nieważność uchwały w części, na podstawie której doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców m.st. Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze...

Obowiązki dużego przedsiębiorcy na gruncie transakcji handlowych

Nabycie statusu dużego przedsiębiorcy wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami, które wynikają w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424, dalej: ustawa). Jej przepisy mają co do zasady zapobiegać zatorom płatniczym w stosunkach gospodarczych oraz ułatwiać dochodzenie...

Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?

Celem ustalenia statusu przedsiębiorcy i zakwalifikowania go do kategorii mikro, małego, średniego bądź dużego przedsiębiorcy konieczne jest sięgnięcie do przepisów: Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, dalej: ustawa), Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne...

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska (tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30) utrzymuje instytucję prospektu informacyjnego. Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia...

Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w nowej ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska (tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30) przewiduje, że bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego...