MENU

Co to jest zasiedzenie?

Instytucja zasiedzenia umożliwia nabycie prawa własności cudzej rzeczy. Skutek taki następuje nie na mocy zawartej pomiędzy stronami umowy cywilnoprawnej, lecz na podstawie przepisów samego prawa. Konieczny jest jednak do tego upływ odpowiedniego okresu czasu. Na czym polega zasiedzenie? Zasiedzenie oznacza nabycie własności cudzej rzeczy przez osobę niebędącą jej formalnym...

E-doręczenia – co to takiego?

E-doręczenia to doręczenia elektroniczne, które stanowią cyfrową formę korespondencji przeprowadzanej pomiędzy podmiotem publicznym a niepublicznym. Zostały one uregulowane ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 285 z późn. zm.). Korespondencja w ramach e-doręczeń wymaga uzyskania potwierdzenia nadania lub odbioru z...

Oznakowanie produktów chemicznych

Znakowanie produktów chemicznych pełni bardzo istotną rolę na rynku konsumenckim. Podawanie odpowiednich informacji na temat ich cech na etykiecie czy opakowaniu ma zwłaszcza na celu skuteczną ochronę zdrowia nabywców, poprzez uzmysłowienie im, iż stanowią one w pewnych sytuacjach produkt stwarzający zagrożenie. Dzięki temu są oni w stanie używać ich w sposób w pełni...

PIT od sprzedaży nieruchomości

Każda osoba fizyczna, która uzyskała dochód, jest zobowiązana do odprowadzenia z tego tytułu podatkuPIT. Czy sprzedaż nieruchomości podlega tej samej regule? Czy sprzedaż nieruchomości podlega PIT? Kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., ...

Oznakowanie produktów spożywczych

Znakowanie produktów spożywczych ma bardzo duże znaczenie. Podawanie odpowiednich informacji natemat cech żywności na etykiecie czy opakowaniu służy przede wszystkim skutecznej ochronie zdrowia konsumentów. Poza tym, umożliwia im podejmowanie w pełni świadomych wyborów pośród bardzoszerokiego asortymentu produktów spożywczych, które znajdują się na rynku, jak również ich...