MENU

Zmiany w zwolnieniach od podatku VAT

hands-1167619_960_72013 sierpnia 2016 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1140)  zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Zmiana wiąże się z dostosowaniem polskiego rozporządzenia w sprawie zwolnień do obowiązującego od 1 maja 2016 r. brzmienia unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1).

Na podstawie rozporządzenia MF z 18 lipca 2016 r. zmianie ulega § 3 ust. 1 pkt  4, z którego zostaje wykreślona procedura przetwarzania pod kontrolą celną, a procedura składu celnego zostaje zastąpiona procedurą składowania celnego. Przepis ten przybiera następujące brzmienie:

„§  3. 1. Zwalnia się od podatku:

4) import towarów objętych:

  1. procedurą tranzytu lub procedurą składowania celnego, w rozumieniu przepisów celnych
  2. procedurą dopuszczenia do obrotu uprzednio wywiezionych w ramach procedury uszlachetniania biernego, jeżeli proces przetwarzania ma na celu naprawę towarów, a naprawa dokonywana jest nieodpłatnie w wykonaniu umowy gwarancyjnej

– pod warunkiem, że na podstawie przepisów celnych nie powstał obowiązek uiszczenia cła,”

Przepisy niniejszego rozporządzenia stosować się będzie odpowiednio w stosunku do importu towarów objętych przed dniem 1 maja 2016 r. procedurą składu celnego i przetwarzania pod kontrolą celną.