MENU

Zmiany formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

16Dnia 26 sierpnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym(Dz.U. z 2016 r. poz. 1213). W rozporządzeniu tym nadano nowe brzmienie załącznikom nr 1, 2 i 5 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 723 ze zm.).

Zmiany nie są duże i są spowodowane potrzebą dostosowania formularzy pism w  postępowaniu uproszczonym do kilku nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany uwzględniają w formularzu pozwu, danych stron („DS”) i w formularzu powództwo wzajemne („PW”):

  1. wymóg wskazania numeru PESEL, NIP lub KRS w rubryce z oznaczeniem powoda (art. 126 2 k.p.c.),
  2. wybór rodzaju dochodzonych odsetek w rubryce „odsetki” pomiędzy odsetkami ustawowymi, ustawowymi za opóźnienie, ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych albo umownymi (art. 359 k.c. i art. 481 k.c.).

Nowe formularze procesowe obowiązują od dnia 26 sierpnia 2016 r.