MENU

Sporządzenie umowy o pracę w obcym języku

Jeżeli osoba świadcząca pracę mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawierania umowy oraz umowa ma być wykonywana lub wykonana na terytorium RP, to wszelkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy (w tym również umowa o pracę) co do zasady powinny być sporządzone w języku polskim.

Stosownie bowiem do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j.:  Dz. U. z  2011 r., nr 43, poz. 224) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli:

1)  konsument lub osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz

2)  umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powyższego wynika, że wszelkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w szczególności umowa o pracę, zakres obowiązków, regulaminy pracy, instrukcje bhp powinny być co do zasady sporządzone w języku polskim. Nie ma jednak przeszkód, aby np. umowa o pracę została sporządzona jednocześnie w języku polskim i obcym.

Jako wyjątek od powyższej zasady należy wskazać przypadek uregulowany w art. 8 ust. 1b powołanej ustawy, zgodnie z którym umowa o pracę lub inny dokument wynikający z zakresu prawa pracy, a także umowa, której stroną jest konsument lub inne niż umowa dokumenty stosowane w obrocie z udziałem konsumentów, mogą być sporządzone w języku obcym na wniosek osoby świadczącej pracę lub konsumenta, władających tym językiem, niebędących obywatelami polskimi, pouczonych uprzednio o prawie do sporządzenia umowy lub innego dokumentu w języku polskim.

A zatem umowa o pracę, która ma być wykonana lub wykonywana w kraju, zawierana z pracownikiem  zamieszkałym w kraju może w drodze wyjątku być sporządzona wyłącznie w języku obcym, jeżeli pracownik nie jest obywatelem polskim, włada on językiem sporządzenia umowy i sam złoży wniosek o sporządzenie umowy w języku obcym, będąc uprzednio pouczony o prawie sporządzenia umowy o pracę w języku polskim.