MENU

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm, małych i średnich firm.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polskiego Funduszu Rozwoju od stycznia rusza kolejna forma pomocy dla mikrofirm, małych i średnich firm. Tarcza Finansowa PFR 2.0  to pomoc dla branż, które na skutek epidemii COVID-19 były zmuszone do zawieszenia swojej działalności. Regulamin Tarczy Finansowej 2.0 zostanie opublikowany najpóźniej 14 stycznia br. Natomiast możliwość składania wniosków rozpocznie się już 15 stycznia, a potrwa do 28 lutego 2021 r.

Poniżej skrócony wykaz wymogów, które trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o pomoc z Tarczy Finansowej PFR 2.0. Zgodnie z informacją ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju poniższe zasady programu mają wyłącznie charakter informacyjny, a szczegółowa treść praw i obowiązków beneficjentów zostanie określona w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji. 

Zarówno Tarcza Finansowa 2.0. dla mikrofirm jak i dla małych i średnich firm obejmuje przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji  Działalności.

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej.

 

Tarcza Finansowa 2.0. dla mikrofirm:

 • Firma, aby uzyskać pomoc musi zatrudniać 1-9 pracowników oraz jej obroty lub suma bilansowa za 2019 r. są na poziomie poniżej 2 mln euro.
 • Mikrofirma w okresie IV-XII lub w IV kwartale ubiegłego roku musi wykazać spadek obrotów w wysokości minimalnej 30% w stosunku do porównawczego okresu z roku 2019.
 • Kwota subwencji zależna jest od wielkości spadku przychodów:
  • Spadek na poziomie 30-60% – 18.000,00 zł 
  • Spadek powyżej 60% – 36.000,00 zł 
 • PFR zastrzega sobie kwotę maksymalną do uzyskania, tj. 324.000,00 zł

 

Tarcza Finansowa 2.0. dla małych i średnich firm:

 • Firma, aby uzyskać pomoc musi zatrudniać 10-249 pracowników oraz wykazać spadek obrotów poniżej 50 mln euro lub sumy bilansowej poniżej 43 mln euro
 • Niniejsze firmy w okresie IV-XII lub w IV kwartale ubiegłego roku powinna wykazać spadek obrotów w wysokości minimalnej 30% w stosunku do porównawczego okresu z roku 2019.
 • Pomoc subwencyjna wypłacana będzie w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy)
 • W tym przypadku maksymalna wysokość subwencji to 3,5 mln zł z zastrzeżeniem na pracownika – nie więcej niż 72.000,00 zł

 

Lista zaktualizowanych kodów PKD, objętych Tarczą Finansową PFR 2.0 (na dzień 2021-01-05 według strony PFR):

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

W sytuacji, gdy nastąpiła zmiana kodu PKD, wymóg jest akceptowany, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona do właściwego rejestru oraz nie później niż w terminie  7 dni od jej zaistnienia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.