MENU

Administracyjne kary pieniężne w okresie stanu epidemii według uchwalonej ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej

W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568).

Wskazaną wyżej ustawą, wprowadzone zostały również zmiany w zakresie administracyjnych kar pieniężnych w okresie stanu epidemii. W niniejszym artykule wskazujemy, jakie zachowania mogą narazić nas na odpowiedzialność finansową w oparciu o omawianą ustawę.

W pierwszej kolejności, karą pieniężną będą zagrożone czyny polegające na naruszeniu wydanych przez uprawnione organy władzy publicznej przepisów dotyczących maksymalnych cen lub marż na produkty lecznicze, wyroby medyczne, a także środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także cen lub marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Zawyżanie cen lub marż ponad dozwolone limity może skutkować nałożeniem w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 5 000 do 5 000 000 zł. Jeżeli będzie wymagała  tego ochrona bezpieczeństwa lub porządku publicznego, decyzji o nałożeniu kary może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W uprawnienie do nałożenia kary zostali wyposażeni:

1) wojewódzki inspektor farmaceutyczny;

2) wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

3) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;

4) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W przypadku zawyżania cen lub marż w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych, również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, naruszenia zakazu dopuścił się wielokrotnie, w przypadku wielu towarów lub usług lub na dużą skalę.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 5% obrotu w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, ale nie więcej niż 50 000 000 zł, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:

1) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

2) uniemożliwia lub utrudnia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli.

Kolejna istota kara pieniężna, którą przewiduje ustawa, dotyczy naruszenia obowiązków kwarantanny. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł. Stwierdzenie naruszenia obowiązku może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów.

Zagrożone karą pieniężną jest również naruszenie czasowego ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, ustanowionego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 282, 322 i 374) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19. W tym przypadku wojewoda może nałożyć na podmiot naruszający takie ograniczenia lub zakaz, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 1 000 000 zł, a w przypadku jeżeli wartość przedmiotów lub produktów przekracza 1 000 000 zł administracyjna kara pieniężna określana jest w wysokości dwukrotności tej wartości

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.