MENU

Alimenty na dzieci w wyroku rozwodowym – jak wyznacza się ich wysokość?

W wyroku rozwodowym sąd jest także zobowiązany orzec o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron. Sąd ustala w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczają z jednej strony możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica, a z drugiej usprawiedliwione potrzeby dziecka. Odnośnie zarobków rodzica – brany jest pod uwagę dochód, jaki dany rodzic mógłby otrzymywać, gdyby w pełni wykorzystywał swoje możliwości zarobkowe. Okoliczność, że jeden z rodziców faktycznie nie pracuje – jeżeli ma taką możliwość – nie oznacza, że jego obowiązek alimentacyjny będzie mniejszy. Sąd względni obiektywnie jakie wynagrodzenie taki małżonek mógłby uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności.

W praktyce często pojawia się pytanie, czy w przypadku złożenia przez obie strony procesu rozwodowego zgodnego wniosku co do wysokości alimentów na dzieci, sąd jest zobowiązany je uwzględnić. Odpowiedź jest następująca – jeżeli obie strony wskażą zgodną wysokość alimentów na dzieci i nie będzie ona sprzeczna z dobrem dziecka, np. znacznie zaniżona względem realiów, a także będzie wystarczająca dla zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka, to sąd powinien przychylić się do takiego rozstrzygnięcia bez przeprowadzania szczegółowego postępowania dowodowego w tym zakresie.