MENU

Antykryzysowe wsparcie z Funduszy Europejskich

 

16 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Nowe przepisy określają szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przedsiębiorcom w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 oraz podmioty udzielające tej pomocy.

Pomoc może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy będą więc mogli wykorzystać fundusze europejskie nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie ich firm.

Co istotne, generalnie pomoc może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, którzy nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Pomoc może być udzielana w formie pożyczki, poręczenia lub gwarancji, do dnia 31 grudnia 2020 r. Aby ją otrzymać przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do podmiotu udzielającego pomocy (podmiotem tym jest w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

  • Pożyczka

Kwota główna pożyczki nie przekracza:

  1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  2. 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy oraz przez najbliższe 12 miesięcy w przypadku dużego przedsiębiorcy.

Pożyczka jest udzielana maksymalnie na 6 lat.

Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki.

  • Poręczenie lub gwarancja

W przypadku pomocy udzielanej w formie poręczenia lub gwarancji, wartość pomocy stanowi różnicę między zdyskontowaną wartością rynkowej opłaty prowizyjnej, która byłaby pobrana od udzielanego poręczenia lub gwarancji, a zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej pobranej przez podmiot udzielający pomocy w formie poręczenia lub gwarancji.

Opłata prowizyjna od udzielonego poręczenia lub gwarancji, pobierana przez podmiot udzielający pomocy w formie poręczenia lub gwarancji, jest niższa niż rynkowa opłata prowizyjna.

Kwota główna pożyczki lub kredytu zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją nie przekracza:

  1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który są dostępne dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  2. 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

Podobnie jak w przypadku pożyczki, kwota ta we wskazanych przypadkach może być zwiększona.

W celu zapewnienia przekazania przedsiębiorcy korzyści wynikających z zabezpieczenia pożyczki albo kredytu gwarancją, jakie mógłby osiągnąć podmiot udzielający pożyczki albo kredytu, pożyczka albo kredyt zabezpieczone gwarancją są udzielane przedsiębiorcy na warunkach korzystniejszych niż wynikające z rynkowej praktyki udzielającego ich podmiotu.

Okres poręczenia lub gwarancji jest ograniczony do maksymalnie 6 lat, a poręczenie lub gwarancja nie przekracza:

  1. 90% kwoty głównej pożyczki lub kredytu, jeżeli straty są ponoszone proporcjonalnie i na tych samych warunkach przez instytucję udzielającą pożyczki lub kredytu i państwo, lub
  2. 35% kwoty głównej pożyczki lub kredytu, jeżeli straty są w pierwszej kolejności przypisane państwu, a dopiero w następnej – instytucji udzielającej pożyczki lub kredytu.

Rozporządzenie daje możliwość łączenia pomocy, na przykład z pomocą de minimis. Zgodnie z informacją udostępnioną przez portal gov.pl, łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.