MENU

Użyczenie

Użyczenie – co to jest?Użyczenie jest jednym z umówionych stosunków prawnych, które regulowane są w polskim prawie cywilnym. Umożliwia ono bezpłatne korzystanie z cudzej rzeczy przez określony czas. Jego zasady i warunki zostały szczegółowo opisane w Kodeksie cywilnym, w artykułach od 710 do 719. Strony Umowy UżyczeniaUmowa użyczenia zawierana jest między użyczającym...

Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka – jakie są różnice? W zawieranych umowach przedwstępnych sprzedaży, strony stosują zamiennie dwie różne instytucje prawne: zadatek i zaliczkę. Nie wszyscy dostrzegają, że odmienności pomiędzy nimi mają charakter absolutnie fundamentalny. Ten artykuł ma Ci umożliwić ich spostrzeżenie.     Co to jest zadatek? Instytucja zadatku definiowana...

Kiedy zawrzeć umowę przedwstępną

Kiedy zawrzeć umowę przedwstępną? Umowa przedwstępna ma celu odsunięcie w czasie, ale i zabezpieczenie zawarcia w przyszłości właściwego kontraktu. Najczęściej jest ona nawiązywana przy transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz rzeczy ruchomych. Co to jest umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna, regulowana ptrzez przepisy Kodeksu cywilnego, to umowa, przez którą jedna ze stron...

Służebność osobista

Służebność osobista – co to jest?Służebności osobiste należą do najbardziej rozpowszechnionych praw z którymi wiąże się określonewładztwo nad cudzą rzeczą. Nie dają one wprawdzie ich posiadaczowi takich uprawnień, jakie mawłaściciel, jednak zapewniają mu bardzo szerokie możliwości korzystania z nie należącej do niegonieruchomości. Co to jest służebność...

Umowa darowizny

Umowa darowizny – jak ją napisać? Umowa darowizny umożliwia nieodpłatne przeniesienie własności danej rzeczy na osobę trzecią. Trzeba jednak pamiętać, że aby odniosła ona odpowiedni skutek, musi ona zawierać pewne niezbędne elementy oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.  Co to jest umowa darowizny?  Umowa darowizny regulowana jest przez przepisy Kodeksu...

Ustawa o niektórych zawodach medycznych – termin wejścia w życie

Niedawno uchwalona ustawa o niektórych zawodach medycznych ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Dlatego też zasługuje ona na chociaż krótkie opisanie.  Co reguluje ustawa o niektórych zawodach medycznych? Ustawa dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. poz. 1972) przede wszystkim  określa pod względem prawnym...

Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości stosowane jest tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Polega ono bowiem na naruszeniu podstawowych praw, jakie przysługują każdemu obywatelowi.  Kiedy stosuje się wywłaszczenie nieruchomości? Kwestie związane z wywłaszczaniem nieruchomości regulowane są przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023...

Scalanie nieruchomości – na czym polega?

Scalanie nieruchomości polega na połączeniu odrębnych działek gruntu w jedną całość. Jego celem jest przeprowadzenie ich ponownego podziału, z zachowaniem proporcji odnośnie powierzchni, lecz z dokonaniem zmiany w zakresie ich usytuowania. Wskutek tego każdy podmiot, dysponujący dotychczas prawem do ściśle określonej powierzchni nieruchomości, otrzymuje prawo do takiej samej...

Ugoda sądowa

Spór sądowy pomiędzy stronami nie musi kończyć się wydaniem wyroku. Jeśli widzą one bowiem możliwość polubownego zakończenia dzielącego je konfliktu, mogą zawrzeć ugodę sądową. Co to jest ugoda sądowa? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby:• uchylić...

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości odgrywa bardzo dużą rolę w obrocie prawnym i gospodarczym. Instytucję tę trzeba rozpatrywać w pięciu płaszczyznach, gdyż tyle właśnie jest jej rodzajów. Jakie są rodzaje podziału nieruchomości? Jak wspomniałem powyżej istnieje pięć rodzajów podziału nieruchomości: prawny (cywilny), wieczystoksięgowy, geodezyjny (ewidencyjny), quad usum (do...