MENU

Przestój w pracy spowodowany warunkami atmosferycznymi

Wykonywanie wielu prac uzależnione jest od czynników atmosferycznych. W sytuacji gdy one uniemożliwiają wykonywania pracy przez pracownika może zrodzić się pytanie, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie w sytuacji, kiedy nastąpił przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi? Zgodnie z art. 81 § 4 Kodeksu pracy wynagrodzenie za czas...

Ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ograniczona została możliwość kwartalnego rozliczania VAT. W ustawie o VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t. j.: Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zm.) na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów ...

Zmiany w kontroli przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady kontroli działalności gospodarczej. Zgodnie z obecnym brzmieniem Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 poz. 1829 j.t. z zm.) kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje...

Zmiany w terminach obowiązujących w Kodeksie pracy

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku na mocy nowelizacji Kodeksu pracy, do której doszło na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016, poz. 2255), odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w terminie ...

Zwiększenie ochrony wspólników mniejszościowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Ustawy Kodeks spółek handlowych, do której doszło na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016, poz. 2255). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 236 § 11 k.s.h. wspólnik lub wspólnicy ...

Regulamin Pracy i Wynagradzania – Nowe regulacje dotyczące tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania

Kolejną zmianą, jaką niosą za sobą znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, które weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) są zmiany w zakresie tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. W stanie prawnym ...

Odwrócony VAT w usługach budowlanych

Od początku 2017 roku w ustawie o VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t. j.: Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zm.) obowiązuje nowa kategoria podatników zobowiązanych do stosowania tzw. odwróconego podatku (reverse charge). Ustawą nowelizacyjną z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ...

Zmiana sposobu wyliczania terminów w Kodeksie cywilnym

W dniu 30 grudnia 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016,  poz. 2255), na podstawie której zmieniono między innymi art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 ...

Nowe regulacje dotyczące wystawiania świadectw pracy

Znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy, które weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) wprowadzają szereg zmian istotnych z punktu widzenia zarówno pracowników jak i pracodawców. Jedną z nich są nowe regulacje ...

Stawka CIT 15% dla małych podatników

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o CIT (ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). Jedną z nich jest wprowadzenie (ustawą nowelizacyjną z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy ...