MENU

Nowe regulacje dotyczące wystawiania świadectw pracy

Znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy, które weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) wprowadzają szereg zmian istotnych z punktu widzenia zarówno pracowników jak i pracodawców. Jedną z nich są nowe regulacje ...

Stawka CIT 15% dla małych podatników

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o CIT (ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). Jedną z nich jest wprowadzenie (ustawą nowelizacyjną z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy ...

Odpowiedzialność pełnomocnika za nieprawidłowości związane z VAT

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2016, poz. 2024), zgodnie z którą wprowadzono odpowiedzialność majątkową pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne  podatnika w zakresie podatku VAT. Zgodnie obecnym brzmieniem art. 96 ust. 4b o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

Wyłącznie ochrony interpretacji podatkowych wobec unikania opodatkowania z mocą wsteczną

Od dnia 1 stycznia 2017 roku pojawi się nowy przepis (konkretnie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  – Dz. U. z 2016 r. poz. 846 – dodany ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym ...

Dane z ewidencji VAT w formacie JPK dla MŚP już od stycznia 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649) już od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego przesyłania danych z ewidencji VAT w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego. Poprzez średnich przedsiębiorców rozumiemy przedsiębiorców, którzy w co...

Możliwość egzekucji ze środków unijnych

W celu ochrony środków przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów polski ustawodawca wprowadził  wyłączenie tych środków spod egzekucji w przepisach ustawy z dnia  17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j.: Dz. U. z 2016 poz. 1822 ze zm).  W myśl tych przepisów (art. 831 § 1 pkt 2a) nie podlegają egzekucji środki ...

Krótsze przechowywanie akt pracowniczych i elektroniczne formy dokumentów w prawie pracy

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju przewiduję się wprowadzenie obiegu elektronicznych dokumentów w sprawach pracowniczych oraz skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych. Zgodnie z projektem możliwe będzie...

Opłata od pozwu w razie odmowy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Dnia 26 października 2016 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 44/16, Sąd Najwyższy w powiększonym składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą w razie stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sąd wzywa powoda – także gdy jest reprezentowany przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego – do uiszczenia...

Minister Sprawiedliwości obniżył stawki radcowskie i adwokackie

Minister Sprawiedliwości w dniu  3 października 2016 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz  rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie Stawki z nowego rozporządzenia  wynoszą w granicach 75 % wartości obecnych stawek. W sprawach o wartości sporu do 500 zł stawka wyniesie 90 zł (obecnie 120...

Środki obrony małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Sąd Najwyższy z w uchwale z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt III CZP 41/16 uznał, że jeżeli komornik zajął na podstawie art. 845 § 2 k.p.c. ruchomości będące we współwładaniu dłużnika i jego małżonka pozostających we wspólności ustawowej, małżonkowi nieobjętemu tytułem wykonawczym przysługuje – w zależności od zgłaszanych zarzutów – powództwo ...