MENU

Wyłącznie ochrony interpretacji podatkowych wobec unikania opodatkowania z mocą wsteczną

Od dnia 1 stycznia 2017 roku pojawi się nowy przepis (konkretnie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  – Dz. U. z 2016 r. poz. 846 – dodany ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym ...

Dane z ewidencji VAT w formacie JPK dla MŚP już od stycznia 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649) już od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego przesyłania danych z ewidencji VAT w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego. Poprzez średnich przedsiębiorców rozumiemy przedsiębiorców, którzy w co...

Możliwość egzekucji ze środków unijnych

W celu ochrony środków przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów polski ustawodawca wprowadził  wyłączenie tych środków spod egzekucji w przepisach ustawy z dnia  17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j.: Dz. U. z 2016 poz. 1822 ze zm).  W myśl tych przepisów (art. 831 § 1 pkt 2a) nie podlegają egzekucji środki ...

Krótsze przechowywanie akt pracowniczych i elektroniczne formy dokumentów w prawie pracy

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju przewiduję się wprowadzenie obiegu elektronicznych dokumentów w sprawach pracowniczych oraz skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych. Zgodnie z projektem możliwe będzie...

Opłata od pozwu w razie odmowy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Dnia 26 października 2016 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 44/16, Sąd Najwyższy w powiększonym składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą w razie stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sąd wzywa powoda – także gdy jest reprezentowany przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego – do uiszczenia...

Minister Sprawiedliwości obniżył stawki radcowskie i adwokackie

Minister Sprawiedliwości w dniu  3 października 2016 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz  rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie Stawki z nowego rozporządzenia  wynoszą w granicach 75 % wartości obecnych stawek. W sprawach o wartości sporu do 500 zł stawka wyniesie 90 zł (obecnie 120...

Środki obrony małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Sąd Najwyższy z w uchwale z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt III CZP 41/16 uznał, że jeżeli komornik zajął na podstawie art. 845 § 2 k.p.c. ruchomości będące we współwładaniu dłużnika i jego małżonka pozostających we wspólności ustawowej, małżonkowi nieobjętemu tytułem wykonawczym przysługuje – w zależności od zgłaszanych zarzutów – powództwo ...

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku oraz minimalne stawki godzinowe w umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456) wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przyszłym roku wyniesie 2000 zł brutto. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ...

Służebność osobista lokalu mieszkalnego

Nieruchomość można obciążyć służebnością osobistą przyznającej uprawnionemu prawo do korzystania z nieruchomości w oznaczonym zakresie. Obciążona nieruchomość może być przedmiotem obrotu, czyli może zmieniać właścicieli i każdego kolejnego właściciela będzie obciążać ustanowiona służebność osobista. A zatem każdy kolejny właściciel nieruchomości będzie miał...

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – krok w dobrym kierunku

Dnia 8 września 2016 roku weszła w życie kolejna duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wynikająca z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1311). Nowelizacja dostosowała przepisy postępowania cywilnego do zmian związanych z rozwojem...