MENU

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Bankowe tytuły egzekucyjne (dalej: b.t.e.) wystawiane na podstawie art. 96 – 98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 128; dalej Pr. Bank.) stanowiły do tej pory łatwą i szybką metodę odzyskiwania przez banki swoich należności. Zgodnie z uchylonym już art. 96 ust.1 Pr. ...

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?

Z przyjemnością informujemy, iż w internetowym wydaniu dziennika gazetaprawna.pl w dniu 18 grudnia 2015 roku ukazał się artykuł „ Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?” autorstwa jednego ze współpracowników Kancelarii Z&P – mecenasa Marcina Milewskiego. W swych rozważaniach koncentruje się on na kwestiach dotąd nieomawianych w bogatej publicystyce ostatnich dni, która...

Środki pieniężne na aktywizację młodych bezrobotnych

Zgodnie z nowelizacja ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.1814), która weszła w życie w dniu 21 listopada 2015 r. Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia...

VAT od zasądzonych kosztów zastępstwa

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 grudnia 2015 roku, sygn. akt III CZP 90/15 uznał, że wynagrodzenie radcy prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzone od strony przeciwnej na rzecz strony reprezentowanej przez tego radcę, podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług. Stanowisko Sądu Najwyższego ma duże znaczenie praktyczne nie tylko dla samych pełnomocników...

Zmiany w stawkach opłat za czynności radców prawnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych w dniu 1 stycznia 2016 r. zmienią się stawki opłata za czynność radców prawnych. Zgodnie z rozporządzeniem stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych będą wynosić odpowiednio:  1)   do 500 zł – 120 zł;...

Większa odpowiedzialność prokurentów – od stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. Poz. 978). Nastąpią również zmiany w  ustawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978)  z dnia 28 lutego 2003 roku  – Prawo upadłościowe i naprawcze (która de facto od 1 stycznia 2016 ...

Odsetki podatkowe czy ustawowe?

W myśl art. 481 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.) jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności...

Zakaz prowadzenia działalności niekoniecznie z zakazem pełnienia funkcji menadżerskich

Zakaz prowadzenia działalności niekoniecznie razem z zakazem pełnienia funkcji menadżerskich Zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego i naprawczego sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,...

Ustawodawca stawia na polubowne metody rozwiązywania sporów

Na początku października opublikowana została ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 poz. 1595). Ustawa wprowadza szereg zmian w przepisach związanych z próba upowszechnienia polubownych metod rozwiązywania sporów. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawa...