MENU

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Od początku kwietnia obowiązują nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Zmiany wprowadzono do ustawy o VAT ustawą z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312). W obecnym stanie prawnym (wynikającym z wprowadzonych zmian) ...

Niepodzielony zysk spółki jawnej a wyjście wspólnika ze spółki

Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia – art. 28 k.s.h. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na...

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.), których dokonano nowelizacją z dnia 8 listopada (Dz. U z .2013 r., poz. 1473) obowiązują od dnia 24 grudnia 2013 roku. Skupiają się one wokół kwestii kompleksowej regulacji podwykonawstwa przy realizowaniu ...

Brak zwrotu części opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty w razie zawarcia ugody sądowej zgodny z Konstytucją

18 marca 2014 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną D. K. dotyczącą opłat sądowych w sprawach cywilnych i zróżnicowania statusu stron procesu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku ...

TK o zgodności z konstytucją karania właściciela pojazdu za niewskazanie kierującego

12 marca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego Lublin – Zachód III Wydział Karny w Lublinie dotyczące wskazania sprawcy wykroczenia drogowego. TK orzekł, że art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń jest zgodny z art. 2 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 konstytucji. W pozostałym zakresie ...

SN o wykreśleniu z hipoteki wierzyciela

 W dniu 14 marca 2014 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygnatura akt III CZP 121/13), w której wskazał, że możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) w zakresie dotyczącym pierwszeństwa hipotek nie...

SN o odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.

W dniu 13 marca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. o sygnaturze akt CSK 286/13, w którym wskazał, iż konieczną przesłanką odpowiedzialności członka zarządu spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, jest tytuł egzekucyjny. Przedmiotowa sprawa dotyczyła wynajmu lokalu przez spółkę od Miasta st. Warszawy. W wyniku zaistniałego sporu Sąd Okręgowy...

SN o karze umownej liczonej od dnia otwarcia lokalu

W dniu 13 marca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygnatura akt I CSK 263/13), w którym wskazał, że pomimo niesporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przewidzianego w umowie o roboty remontowe, odsetki od opóźnienia wykonania prac liczy się od dnia otwarcia lokalu. Tłem wyroku był spór pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, dotyczący niewłaściwego wykonania umowy o roboty...

Wysłałeś e-maila? To znaczy, że doszedł!

Wydruk ze skrzynki nadawczej potwierdza, że e-mail z oświadczeniem woli został przesłany. W celu obalenia twierdzenia adresat musiałby przedstawić dowody przeciwne – wynika z niedawnego wyroku KIO (por. wyrok z 11 lutego 2014 r. Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 110/14). KIO swój wyrok oparł na wynikającej z art. 61 Kodeksu cywilnego teorii doręczeń. Zgodnie bowiem z art....

Skutki niewskazania danych pozwalających na ustalenie nr PESEL pozwanego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt III CZP 137/13 odpowiedział na pytanie prawne: „Czy w wypadku niewskazania przez powoda przed rozprawą na wezwanie sądu danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru PESEL pozwanego, postępowanie może podlegać zawieszeniu?”. SN rozstrzygnął, że przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić...