MENU

Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia subwencji PFR

 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wniósł projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z ww. projektem, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U....

Tarcza 9.0 – nowe wsparcie dla przedsiębiorców

Z dniem 26 kwietnia 2021 r. oraz częściowo 4 maja 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 713), które wprowadza zmiany w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 ...

Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 w całości

Polski Fundusz Rozwoju poinformował, iż w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin). Zmiana dotyczy w szczególności możliwości zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji w całości i wchodzi w życie po...

Zasady rozliczenia i zwrotu subwencji finansowej oraz procedura jej spłat – Tarcza Finansowa PFR 1.0

  Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin). Do nowej treści Regulaminu dodano między innymi § 5, które dotyczą zasad rozliczenia i zwrotu subwencji oraz ...

Wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

W ramach dalszego wsparcia przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 , od 28 lutego 2021 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które przewiduje cztery formy pomocy.        I.          Dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń...

Tarcza Finansowa 2.0 – wyłączenie pomocy w stosunku do przedsiębiorców, którzy naruszają ograniczenia epidemiczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej?

15 stycznia 2021 r. uruchomiona została możliwość składania wniosków o wypłatę subwencji w ramach programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.” Program 2.0 ma na celu zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości beneficjentów oraz zwolnień ich pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z...

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm, małych i średnich firm.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polskiego Funduszu Rozwoju od stycznia rusza kolejna forma pomocy dla mikrofirm, małych i średnich firm. Tarcza Finansowa PFR 2.0  to pomoc dla branż, które na skutek epidemii COVID-19 były zmuszone do zawieszenia swojej działalności. Regulamin Tarczy Finansowej 2.0 zostanie opublikowany najpóźniej 14 stycznia br. Natomiast możliwość składania...

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawieraniu umów o dzieło zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej 1.0 z dnia 31 marca 2020 r. (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

CIT w spółkach komandytowych, ograniczenie ulgi abolicyjnej oraz inne zmiany w przepisach

W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany przyjęte ustawą to: objęcie podatkiem dochodowym...

Nowe przepisy dotyczące stosowania ochrony konsumenckiej wobec części przedsiębiorców

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie wybrane przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495). Nowelizacja wprowadza w szczególności zmianę przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ...