MENU

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawieraniu umów o dzieło zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej 1.0 z dnia 31 marca 2020 r. (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

CIT w spółkach komandytowych, ograniczenie ulgi abolicyjnej oraz inne zmiany w przepisach

W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany przyjęte ustawą to: objęcie podatkiem dochodowym...

Nowe przepisy dotyczące stosowania ochrony konsumenckiej wobec części przedsiębiorców

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie wybrane przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495). Nowelizacja wprowadza w szczególności zmianę przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ...

Obowiązki dokumentacyjne wynikające z przyznania subwencji PFR

31 lipca 2020 roku upłynął termin przyjmowania nowych wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm. Przypominamy, iż przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie są zobowiązani zgodnie z zawartymi umowami oraz Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza finansowa” Polskiego Funduszu Rozwoju dla...

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w dniu 4 listopada 2020 r. poinformowali o kolejnych obostrzeniach związanych z koronawirusem. W świetle powyższego, od 7 listopada 2020 r. do co najmniej 29 listopada 2020 r. będą obowiązywały dodatkowe restrykcje, tj.: rozszerzenie nauki zdalnej na klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz...

Zmiana warunków ulgi na złe długi w świetle wyroku TSUE

Prawo polskie Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) przewiduje możliwość dokonania korekty podatku przy wierzytelności nieściągalnej, tj. ulgi na złe długi. Zgodnie z jej art. 89a: podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług ...

Zwolnienie pracownika przy likwidacji jedynego w swoim rodzaju stanowiska pracy a likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby analogicznych stanowisk – jaka jest różnica?

  Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2018 r. (sygn. akt III PK 97/17) w przypadku zwolnienia pracownika podczas likwidacji jednego w swoim rodzaju stanowiska pracy a likwidacji jednego lub kilku spośród większej liczby analogicznych stanowisk są to dwie odrębne kwestie oraz powinny być osobno rozpatrywane, ponieważ w pojęciach powyższych można...

Tarcza branżowa – nowy pakiet pomocowy

26 października 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704). Przewiduje on w szczególności: I. wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie...

European Ethics, Compliance & Integrity Forum – 26 listopada 2020 r.

W dniu 26 listopada 2020 r. odbędzie się Europejskie Forum Etyki, Zgodności i Integralności. Już teraz Państwa informujemy o tym interesującym wydarzeniu. Będzie to ogromne doświadczenie, zwłaszcza dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę oraz zainteresowania z zakresu prawa, w tym etyki, zgodności i integralności. Te kwestie będą poruszane w oparciu o bieżące i...

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe – część 3 27 października 2020 r. jest ostatnim dniem na zawarcie przez wskazane podmioty zatrudniające umowy o zarządzanie PPK. Przypominamy, że ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa) określiła zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (dalej:...