MENU

Prawo autorskie, a pomysł

Dzisiejszy świat kręci się wokół pomysłów. Technologia, reklama, marketing, zarządzanie, wdrażanie rozwiązań ekonomicznych, działalność artystyczna, rozwój nauki, ochrona środowiska, metody sprzedaży i docierania do klienta- wszystkie przejawy działalności człowieka zaczynają się od pomysłu. Złą wiadomością jest, iż prawo autorskie nie chroni pomysłu. Utwór w...

Dobro osobiste do godności

Pojęcie dóbr osobistych odnosi się do praw podmiotowych- praw przyrodzonych, niematerialnych, niezbywalnych i niedziedzicznych, które przysługują każdemu człowiekowi. Art. 23 kodeksu cywilnego wymienia przykładowy katalog takich dóbr. Pada wyraz ,,cześć”, który jest w pewnym sensie tożsamy z ,,godnością”. Wyróżnia się cześć zewnętrzną oraz wewnętrzną. Pierwsza dotyczy...

Jakie są obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę na skutek wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika?

W powyższym przypadku, obowiązki pracodawcy obejmuje:   wydanie pracownikowi świadectwa pracy w myśl art. 97 kodeksu pracy, gdyż według przytoczonego artykułu, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie (w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika) wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa...

Istota patentu

Patent jest cywilnym prawem podmiotowym o charakterze bezwzględnym, będąym częścią prawa na dobrach niematerialnych. Stanowi efekt decyzji administracyjnej o charakterze konstytutywnym wydanej przez Urząd Patentowy. Zgodnie z art. 63 ust. 1 p.w.p.  konsekwencją jego uzyskania jest nabycie wyłącznej możliwości korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na konkretnym...

Zawarcie Umowy Spółki z o. o przy użyciu Wzorca

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.(dodanie art. 1571 K.S.H) umożliwia utworzenie Spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy Spółki z o.o. udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Nowa procedura rejestracyjna (dokonywana przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz formularza umowy i formularza listy wspólników,...

Prawo cytatu – wybrane zagadnienia prawne

W dobie szybkiego przepływu informacji, łatwości dostępności i powielania materiałów naukowych, które często podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631), (dalej: Ustawa), coraz częściej twórcy spotykają się ze zjawiskiem bezprawnego wykorzystywania efektów ich pracy i łamania unormowań  zawartych w wyżej wspomnianej...

Niegodność dziedziczenia

Instytucja niegodności dziedziczenia została uregulowana w art. 928 § 1 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten enumeratywnie wymienia trzy przyczyny niegodności. Jako pierwszą wskazuje tzw. dopuszczenie się umyślnego, ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Niejasność w rozumieniu może powodować określenie  “ciężkie przestępstwo”, bowiem polski kodeks karny nie...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje w chwili podpisania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. w organizacji działa w takiej formie do momentu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero w momencie dokonania wpisu staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą pełnię praw. Okres pomiędzy podpisaniem umowy...

Zmiana opodatkowania spółki komandytowo – akcyjnej

Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która ma zmienić dotychczasowe zasady opodatkowania w spółce komandytowo – akcyjnej. Tym samym będzie ona opodatkowana tak samo jak spółka z o.o. lub akcyjna. Fiskus będzie zatem pobierał dwa podatki: od wspólników i od spółki. Spółka komandytowo – akcyjna nie posiada osobowości prawnej, co skutkuje korzystniejszymi zasadami...

Wpływ opóźnień w płatnościach na odliczenie VAT i zaliczenie wydatków w koszty podatkowe – zmiany obowiązujące od początku 2013 roku

W styczniu 2013 roku weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342). Ustawa wprowadziła zmiany m. in. w Ustawie o podatku od towarów i usług, Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dotyczą ...